CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  th'/       E$lisavbet     oJ  crovno"  tou'    aujthvn  
生產的時機對伊利莎白(來說)滿足了,
      
就生了一個兒子。

註: