CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
         H%rwv/dou    th'"    
在猶太地的王─希律的日子,
  ti"   ojnovmati         A$biav,  
有個祭司名字是撒迦利亞出自亞比雅支族,
  gunh;  aujtw'/    tw'n     A$arwvn  
且他的妻子出自亞倫的女兒們
  to;   o[noma  aujth'"   E$lisavbet.  
且她的名字是伊利莎白。

註: