CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&ti        th;n    th'"  douvlh"  aujtou',  
因為他顧念(於)他使女的卑微;
  ga;r   ajpo;  tou'  nu'n    me  pa'sai      
因此,看哪!從今以後,任何的世代要稱我有福。

註: