CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  A$nasta'sa      Maria;m        tauvtai"  
在這些日子,馬利亞就起身,
    th;n   ojreinh;n  meta;  spoudh'"  
急忙前往山區鄉下,
  povlin   I$ouvda,  
(來)到猶大的城市;

註: