CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    Mariavm,  
馬利亞就說:
   hJ  douvlh    
看哪!(我是)主的使女,
  moi  kata;  to;   rJh'mav  sou.  
照著你的話成就在我(身上)。
   ajph'lqen   ajp#  aujth'"   oJ   a[ggelo".  
天使就從她離去了。

註: