CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&ti    ou&tw"  moi    kuvrio"  
(說)主...對我這樣地行事,(...處填入下一行)
        
在眷顧我的日子,
   o[neidov"  mou     ajnqrwvpoi".  
要除掉在人前我的羞恥。

註: