CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     wJ"        th'"    aujtou',  
而當他供職的日子已滿(之後),
 ajph'lqen    to;n    aujtou'.  
就回去他的家。

註: