CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    pro;"  aujto;n   oJ   a[ggelo",  
天使就對他說:
Mh;  fobou',    diovti     hJ    sou,  
你不要害怕,撒迦利亞,因為你的祈禱已被聽見了。
   hJ  gunhv  sou   E$lisavbet  gennhvsei    soi  
且你的妻子伊利莎白將給你生一個兒子,
    to;   o[noma  aujtou'   I$wavnnhn.  
且你要取他的名字─約翰。

註: