CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  pa'n  to;  plh'qo"   h\n  tou'  laou'  proseucovmenon    
且...眾百姓的全體在外面禱告。(...處填入下一行)
th'/   w&ra/  tou'  qumiavmato".  
(燒)香的時間,

註: