CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  tou'to          
而他說這個指出
  qanavtw/  doxavsei  to;n  qeovn.  
他將以怎樣的死亡來榮耀上帝。
  tou'to      aujtw'/,  
他說了這個他就對他說:
 A$kolouvqei  moi.  
「你跟從我吧!」

註: