CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&ti    ta;   rJhvmata   a^    moi  
因為那你所賜給我的道,
    
我已經賜給他們,
      
且他們領受了,
     ajlhqw'"   o&ti  
又確實知道,
para;  sou'    
我是從你出來的,
     o&ti  
並且相信
suv  me    
你差遣了我。

註: