CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  
孩子們,
  mikro;n  meq#   uJmw'n    
我還有很少的時間和你們在一起;
  me,  
你們將要找我,
  kaqw;"         o&ti  
但正如我曾對猶太人說過
 O!pou     uJpavgw  
那我所去的地方
  ouj  duvnasqe    
你們不能到,
       a[rti.  
如今我也(照樣)對你們說。

註: