CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
   a[nqrwpo"   h\n   oJmoiopaqh;"    
以利亞對我們而言是同性情的人,
  proseuch'/  proshuvxato  tou'  mh;    
他向上帝禱告不要下雨,
  oujk    
就...(...處填入下一行)不下雨...(...處填入下第二行)
  th'"  gh'"  
在地上,
      mh'na"    
三年又六個月。

註: