CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  diemartuvrato      pouv  ti"    
但有人(在經上)某處作證說:
     a[nqrwpo"   o&ti  mimnhv/skh/  aujtou',  
人是甚麼,你竟顧念他?
 h]     ajnqrwvpou   o&ti    aujtovn}  
人的後代(是甚麼),你竟照顧他?

註: