CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Dia;    tou'to      
因此,...(...處填入下一行)我們也...(...處填入第三行)
 ajf#   h|"     hjkouvsamen,  
自從我們聽見的日子,
ouj  pauovmeqa     uJmw'n  proseucovmenoi      
沒有停止為你們禱告和祈求,
  plhrwqh'te  
為的是願你們...(...處填入下二行)充滿...(...處填入下一行);
th;n    tou'  qelhvmato"  aujtou'  
他(指上帝)的旨意的認識
  pavsh/        pneumatikh'/,  
在一切的智慧和屬靈的悟性上

註: