CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  peripath'sai      tou'      pa'san    
(好使)行事為人對得起主,(進到)凡事討(主)喜悅的渴望(中),
       ajgaqw'/  karpoforou'nte"  
在一切善事上(不斷)結好行為的果子,
  aujxanovmenoi  th'/    tou'  qeou',  
並且(靠)對上帝的認識(繼續)增長。

註: