CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  oJ    qeo;"   A$braa;m    (韋:   Isaa;k      )(聯:   (oJ    qeo;")   I$saa;k    (oJ  qeo;")  )  I$akwvb,    
亞伯拉罕的上帝和(韋:以撒的、和雅各的)(聯:以撒的上帝、雅各)的上帝),
 oJ  qeo;"  tw'n     hJmw'n,  
我們祖先的上帝,
  to;n    aujtou'   I$hsou'n  
已經榮耀了他的僕人耶穌
 o^n      paredwvkate     hjrnhvsasqe  kata;  provswpon  Pilavtou,  
就是...你們在彼拉多面前交出去並否定的;(...處填入下一行)
     ajpoluvein{  
{在那人(指彼拉多)決定釋放之後,}

註: