CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  I%kanou'      crovnou    
經過好些時間,
   o[nto"   h[dh    tou'  ploo;"  
且...現在行船是危險的,(...處填入下一行)
dia;  to;    th;n     h[dh    
因為已過了禁食(的節期),
parhv/nei   oJ  Pau'lo"  
保羅就敦勸:

註: