CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  tw'n      stratiwtw'n  boulh;    
士兵的意圖是
  tou;"  desmwvta"    
要殺了囚犯,
mhv  ti"    diafuvgh/.  
免得有人泅水脫逃。

註: