CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  peripesovnte"        tovpon  diqavlasson    th;n  nau'n  
但撞上礁石地方後, 他們使船擱淺
   hJ    prw'/ra       ajsavleuto",  
然後一方面船頭固定持續無法搖動,
 hJ    pruvmna     uJpo;  th'"    (韋: )(聯:   (tw'n    kumavtwn)  )  .    
另一方面船尾被(韋: )(聯: 海浪的)力量破壞。

註: