CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&te          tou;"   ajnabaqmouv",  
當他(指保羅)到臺階上,
  bastavzesqai  aujto;n   uJpo;  tw'n  stratiwtw'n  
...就發生他(指保羅)被士兵抬起。(...處填入下一行)
dia;  th;n    tou'   o[clou,  
因群眾的猛力,

註: