CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  a[lloi       a[llo  ti      tw'/   o[clw/.  
但在群眾中有些人喊叫這個,(有些人喊叫)另一個;
mh;      aujtou'  gnw'nai  to;    
...他不能知道實情,(...處填入下一行)
dia;  to;n  qovrubon  
因為這喧嘩
   a[gesqai  aujto;n    th;n  parembolhvn.  
就下令把他(指保羅)被帶進營樓。

註: