CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
     ajnqupavtou   o[nto"  th'"   A$cai?a"  
然後迦流是亞該亞總督的時候,
  (韋:      oJmoqumado;n  )(聯:   oJmoqumado;n        )
猶太人同心地起來攻擊
tw'/  Pauvlw/  
保羅
   h[gagon  aujto;n    to;  bh'ma  
且領他到法庭

註: