CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Mhvti    to;   u&dwr  duvnatai    ti"  tou'  mh;  baptisqh'nai  touvtou",  
「難道有人能阻止水,不給這些...人受洗?」(...處填入下一行)
  to;  pneu'ma  to;   a&gion     wJ"      
已接受聖靈,如同我們一樣的

註: