CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  Aujto;"       oJ  qeo;"  th'"     aJgiavsai   uJma'"    
(願)平安的上帝親自使你們完全成聖!
   oJlovklhron   uJmw'n  to;  pneu'ma     hJ  yuch;    to;  sw'ma  
又(願)你們的靈、魂、體全部
    th'/    tou'     hJmw'n   I$hsou'  Cristou'    
在我們主耶穌基督降臨的時候無可指責地蒙保守!


註: