CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ou&tw"       oJ  kuvrio"    
照樣主也是命定,
  to;      
讓那傳福音的
  tou'    zh'n.  
靠著福音生活。

註: