撒迦利亞書 14章1節 到 14章21節   背景資料  上一筆
先知撒迦利亞ê信息中有一個真重要ê啟示,he就是性命中有苦難,並無盡然lóng是pháiⁿ事,因為苦難mā是上帝teh鍛鍊祂子民ê一種方式,ná親像先知撒迦利亞所講ê,tī剩餘ê子民中,上帝beh用「火煉」像試驗金子仝款(參考十三:9)。因為上帝是聖潔ê,祂希望祂ê子民mā是聖潔ê。申命記ê作者強調上帝帶領以色列人民離開埃及進入曠野漂流四十年,就是用chit種方式teh「考驗」in(參考申命記八:2—3)。

chit章經文真像先知耶利米ê信息,講上帝siōng常用ê三種方式,就是戰爭、飢荒、瘟疫等來懲罰悖逆祂ê子民(參考耶利米書十四:12、廿四:10、廿五:29、廿七:8、廿九:17、三十四:17、四十二:22)。先知撒迦利亞mā tī chit章中,一再提起上帝ê審判,包括有戰爭、破病,kah炕旱。Ná親像頭前所提起ê,上帝ê審判有懲罰,相對ê,mā會有拯救ê恩典,chit種信息mā是先知文獻ê特色之一。

第1節,「上主坐落來審判ê日子緊到à」,這「審判ê日子」,mā就是先知撒迦利亞一再使用「tī hit工」ê另外一種表達方式,這真清楚是teh表示上帝已經來到,卻m̄是tī遙遠ê天邊。先知撒迦利亞指明耶路撒冷會受敵人「擄奪」、「分贓」in ê財物。因為in違抗上帝ê旨意,上帝透過chit種方式來幫助猶大ê以色列人民知影悔改、認罪。

第2節,chit節真清楚描述戰爭ê實況,包括有耶路撒冷「城會被佔領,房屋被洗劫,婦女被強姦,半數ê居民會受掠,殘餘ê人留tī城內」。Tī撒迦利亞書第十三章9節講上帝審判ê日子,只有三分之一ê人會留存落來。Tī chia soah講有一半ê人會hō͘留置tī耶路撒冷,其他ê人lóng被俘虜去做奴隸à。Thang想像會tio̍h戰敗ê後果是非常慘重。

第3節,chia講上帝beh「出去kah hiah-ê國家征戰」,這teh表示上帝決定出手來懲罰chiah-ê強大ê國家聯軍,因為in ê行踏已經超過上帝所許可ê範圍,in殘酷ê手段已經引起上帝ê大受氣。

第4節,本章第一pái用「tī hit工」chit-ê詞。作者講hit工是上帝審判ê日子,上帝已經來臨,而且是khiā tī耶路撒冷「東邊ê橄欖山頂」,上帝beh觀看hiah-ê攻擊耶路撒冷ê聯軍thang逞強到甚麼時chūn。

第5節,是teh描述耶路撒冷遇tio̍h聯軍攻打ê情景,當然thang想像會tio̍h hit-ê災情是非常ê慘重。

先知撒迦利亞特別指出情況ê嚴重性,ná親像當年「猶大王烏西雅逃避大地動」仝款,chit件事是發生tī主前760年左右ê大災難,先知阿摩司bat用chit pái ê大地動做歷史背景,做伊hō͘上帝呼召出來傳講起帝信息ê史料根據(參考阿摩司書一:1)。先知撒迦利亞用「大地動」表示:當上帝來臨ê時,就會像大地動仝款,人人lóng會heⁿh驚kah四界亂竄,以求保全性命。

Koh講,mā因為上帝ê審判來臨而發生大地動hō͘山谷分裂做做為兩半,中間kā出現空隙,致使逃難ê人有機會thang chhōe-tio̍h避難、逃脫ê所在。M̄-koh仝款ê,chit種大地動,會hō͘攻打耶路撒冷城ê聯軍,感覺真無仝款,in會因為面臨大地動而驚惶失措,落荒而逃。M̄-koh卻m̄知怎樣逃難,因為強大ê地動kā會hō͘ in ê腳酸軟而無力逃走。

Chit節講tī大地動中上帝「來臨」,而且是「帶所有ê天使同齊來」,表明ê就是beh上帝ài beh進行審判ê工作,天使kā執行上帝審判了後ê命令。地動kah天使連結做伙ê事mā thang參考馬太福音第廿八章2節。

第6到7節,這是第二pái用「tī hit工」。Chia特別強調「無koh有寒冷、嚴霜」。Chit兩個詞lóng teh表示性命ê苦難,tī chia ê意思就是苦難ê日子會過去。

第8節,chit節thang參考以西結書第四十七章,該章描述ê先知以西結tī異象中所看tio̍h ê新耶路撒冷城。可能是受tio̍h先知以西結ê影響,先知撒迦利亞tī上帝臨在ê耶路撒冷mā會是án-ne;伊提起tī上帝審判了後ê耶路撒冷城,以後be7 koh會缺水,卻是成做一座流出泉水ê城市,人民不需要驚惶缺水ê苦難,無論是「旱季雨季lóng仝款」,而且水量tú好符合所需要ê,bē siuⁿ chē mā bē siuⁿ少。Chit種講法續接第7節所提起,有上帝坐陣指揮ê所在,陽光永遠bē消失,水mā bē減少。其實這就是伊甸園ê景況。
第9節,chit節kah第7節載tī中文《和合本》有「hit日」,《呂振中教授版本》、天主教《思高聖經學會曉版本》,包括希伯來原文mā有,可惜《現代中文版本》有省略。

Chit節是公開宣告上帝已經來統治chit-ê世界à。先知撒迦利亞講「上主beh做全地ê王」,chit種句話,已經teh說明只有創造宇宙萬物ê主宰耶和華上帝,chiah是性命ê主。因為祂是賞賜光kah水hō͘祂子民ê主宰。

第10到11節,chit兩節看tio̍h一個全新面貌出現ê耶路撒冷城kah過去無仝款;teh過去,它一直真輕易ê就被敵人來侵犯。M̄-koh今後以後be7 koh是án-ne,因為有上帝ê看守,chit-ê城會ná親像建造tī高山頂ê城市仝款,m̄-nā tī國防上守衛容易,而且tùi真遠就ē-tàng看見它散發出來ê光芒。所以khiā起tī其中ê人民kā thang「安居樂業,無koh有被殲滅ê危險」。

第12節,chiah-ê攻擊耶路撒冷ê國家、人民會hō͘上帝嚴厲懲罰,而懲罰則ná親像患tio̍h癩ko病仝款恐怖(參考申命記廿八:27—35)。

第13節,koh一pái用「tī hit工」,表示上帝審判ê結果,就是hō͘ hiah-ê攻擊上帝城池ê咱人陷入「混亂、驚惶」中,甚至彼此hō͘鬥、攻擊。

第14到15節,當chiah-ê聯軍來攻打in ê時,有上帝出來抵擋,並且猶大ê以色列人民mā加入抵抗ê行列,而且phah贏,thang分享因戰勝所得tio̍h ê戰利品。除了這以外,hiah-ê戰爭用ê工具,包括「馬、騾子、駱駝、驢á,以及敵人營地所有ê動物,mā lóng tio̍h染上驚人ê疫病」,這表示會半遂敵軍ê撤退ê動力,hō͘敵人敗得koh khah悽慘,因為連beh撤退mā無辦法à。

第16到19節,chit段經文說明新ê耶路撒冷kā成做萬民敬拜ê所在,hiah-ê過去bat來攻打耶路撒冷ê國家、君王lóng kā明白,獨獨萬軍ê統帥耶和華上帝chiah是真正君王。所以in lóng會主動來耶路撒冷朝聖。

Chia特別提起「Tòa棚節」,chit-ê節期是teh慶祝農作物收成後準備收藏起來,有連續長到八天ê時間舉行感恩慶祝活動(參考利未記廿三:33—38)。Chit-ê節期mā是用色列人民歡欣歌舞ê活動,用來感謝上帝賞賜農作物ê恩典,是所有以色列人民lóng tio̍h參加。用tī chia強調所有ê國家lóng tio̍h來過chit-ê節期,表示所有國家就án-ne知影上帝chiah是萬物ê主宰,mā是所有性命ê主。包括當時siōng具實力ê國家mā仝款beh來敬拜上帝,感謝上帝。先知撒迦利亞chit種信息是teh表明一件事:如果連埃及mā抵擋不了上帝ê懲罰,án-ne,其它地區就koh khah免講à。

第20節,chia koh一pái用「tī hit工」,mā是撒迦利亞書最後ê一個上帝之日,tī chit工,一切世上萬民、萬國lóng是屬tī上帝管理ê。Chia講「連馬ê鈴鐺上mā kā刻上『聖化歸上主』chit句話」,就kah「聖殿內ê鍋」kah「祭壇頭前ê碗」仝款,lóng是屬tī聖潔上帝所用。這表示過去ê馬是用來戰爭ê,chit-má是kah chiah-ê聖殿獻祭用ê器皿仝款,全部lóng tio̍h用來敬拜上帝。Koh講,過去只有以色列人民chiah是分別為聖ê子民,現tī所有ê人lóng是à。

第21節,最後一句話講「上主—萬軍統帥ê聖殿內無koh有做買賣ê人」。Chia所講「做買賣ê人」,tī中文《和合本》用「迦南人」,《台語漢字本》mā是用「迦南人」,而天主教《思高聖經學會曉版本》是用「商人」,而《呂振中教授版本》則用「販賣ê人」。原來猶太人歡喜用「迦南人」chit-ê名詞來形容teh生意場合中用不誠實方法來欺騙對方ê人。用「迦南人」另外iáu有一種用意,就是teh指無清氣、思想不端正ê人。Tī chia表示來到敬拜上帝ê場所,人bē有貪婪ê念頭、污穢ê思想,卻是會用誠實ê心敬拜上帝(參考約翰福音四:23—24)。

重新查詢 專卷研經 撒迦利亞書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net