羅馬書 8章18節 到 8章30節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī chit段經文中,使徒保羅提出一個非常重要ê觀念:tī苦難中有ǹg望。一個有聖神同在ê人,伊ê性命雖然看起來是苦難,其實是充滿tio̍h希望。這ǹg望是kah耶穌koh活ê性命相結合。伊tī一段經文中mā講tio̍h tī耶穌內面,身為基督徒擁有將來性命ê榮耀,這榮耀是teh指性命ê koh活。使徒保羅並m̄是teh否定現今生活ê重要性,卻是teh提醒信徒注意,現今ê世界,是一個多變、不可靠ê環境。若是beh chhōe永恆ê榮耀,就一定tio̍h tńg來到耶穌koh活ê恩典中,he chiah是上帝對人性命siōng大ê獎賞。

第18到19節,使徒保羅認為「chit-má ê苦難」是目nih-á ê,這kah聖經一再提起人tī chit-ê世間ê性命目nih-á ná親像泡影有關係。聖經ê作者一再提起咱tī世間ê性命是ná親像「做一睏」而已(參考約伯記七:7、八:9、十四:1,詩篇三十九:5、11、九十:4—6、一四四:4,傳道書二:3、六:12)。M̄-koh上帝ê榮耀是永恆ê,因為祂是永恆ê存在,無終結(參考出埃及記四:14,啟示錄一:8、十一:17、十六:5)。使徒保羅一再勸勉基督徒,ài kā性命ê目標khǹg tī he永遠ê獎賞,m̄是世間ê獎賞,卻是天頂ê(參考腓立比書三:14)。因為天頂ê獎賞chiah是永恆ê,世間ê獎賞lóng是目nih-á ê。Tī第19節「燒熱切地ǹg望」,chit-ê詞是由三個字組合起來,包括「來自」(apo)、「頭」(kara)、「觀看」(dokeo),意思是「引頸以待」。意思是teh指kā一切注意力lóng集中tī一個鮮明ê目標上,然後用極大ê耐心teh等待。

第20到21節,使徒保羅kā創世記第三章描述上帝懲罰人違背祂旨意ê結果,引用tī chit所在。Tī上帝創造萬物之初,賜福hō͘所有ê受造物,hō͘一切生物lóng有能力延續性命(參考創世記一:22),包括人類在內(參考創世記一:28)。這是上帝創造宇宙萬物ê「本意」。M̄-koh後來因為罪ê緣故,上帝決定改變chit種賜福,卻是hō͘ in「毀滅」,成做「虛空」,這是teh指無成果(參考創世記三:17—19,詩篇三十九:6、一二七:2,傳道書一:13—14)。雖然是án-ne,使徒保羅認為tī所有chiah-ê虛空之下,所有ê受造物lóng tī期待ē-tàng藉tio̍h基督耶穌得tio̍h kah上帝和好ê機會,ná親像成做「上帝ê Kiáⁿ」一般,「擺脫hit-ê會朽pháiⁿ ê鎖枷」。

第22到25節,所有受造物tī「haiⁿ-haiⁿ叫」,原因是性命tú-tio̍h苦難。上帝對chit種性命苦難所發出ê「haiⁿ-haiⁿ叫」聲音非常重視,祂一定會伸出救助ê手(參考出埃及記二:23—25)。聖經不時用chit種「生產ê陣痛」之詞句來描述性命ê苦難,就ná親像產婦tī臨盆ê時hit種痛苦ê kah大聲呼叫仝款(參考列王記下十九:3,詩篇四十八:6,以賽亞書十三:8、廿一:3、廿六:17、三十七:3,耶利米書廿二:23,彌迦書四:10,馬可福音十三:8)。Chit種詞句用來形容國家、民族等遇tio̍h極大ê危險。使徒保羅tī chia強調講:性命有苦難,是來自人生存環境ê罪,以及性命中ê罪惡。Á ǹg望則來自koh活ê耶穌,透過伊ê救恩,人ê性命kā充滿聖神ê氣力。

第26到27節,既然罪是hō͘人生活tī苦難中,甚至到連haiⁿ-haiⁿ叫ê聲音mā無法度發出來,m̄-koh上帝是慈愛ê,祂ê聖神知影人ê苦難,即使人連haiⁿ-haiⁿ叫ê聲音lóng無法發出ê時,聖神mā會替人「親自用言語所無法度表達ê吐氣為咱向上帝祈求」。甚麼款ê人會連haiⁿ-haiⁿ叫ê聲音mā發bē出來?豈m̄是已經相當軟弱ê ?tī人看起來豈m̄是連一點希望mā無?即使是親像án-ne軟弱ê人,tī耶穌拯救ê疼裡,iáu是充滿tio̍h希望,á chit點就m̄是摩西律法ē-tàng得tio̍h ê。一個人生存siōng重要ê要素,就在tī對性命有ǹg望,無ǹg望ê性命是死ê。

「洞察人心ê上帝」,聖經一再kā咱講,上帝是觀察人ê心內,並且審察人心ê意念(參考申命記三十一:21,撒母耳記上十六:7,詩篇十一:4、廿六:2、九十四:11、一三九:23,箴言廿一:12,耶利米書十一:20)。

第28到30節,tī chit段經文中,有ê人kā它看做是「預定論」ê主要經文。認為每一件事lóng是上帝已經事先就預備好ê,包括上帝beh揀選甚麼人,hō͘甚麼人得救等,lóng是早已經計畫好ê。Chit種講法真容易hō͘人產生一個錯覺,認為既然án-ne,人iáu需要怎樣努力?人iáu需要做甚麼?無需要,因為一切事lóng是上帝已經安排好ê。其實這m̄是使徒保羅ê觀點。對使徒保羅來講,伊因為tī大馬士革遇tio̍h koh活ê耶穌了後,有真深刻ê性命經驗,因為án-ne,伊認為,並m̄是伊有甚麼好、特別ê所在,卻是上帝揀選伊,ài伊為耶穌koh活ê福音做見證。這ná親像先知以賽亞、耶利米lóng有共同ê經驗,講in tī老母ê懷中,上帝就已經揀選了in仝款,這lóng是後來看見m̄是in有甚麼特別條件,卻是出tī上帝ê特別旨意,耶利米發見家己被揀選做上帝奴僕(參考以賽亞書四十九:1,耶利米書一:5),並m̄是in有甚麼值得上帝ê喜愛,卻是上帝為福音ê緣故揀選了伊。一個真正體驗tio̍h上帝揀選之愛ê人,回頭去看家己行過ê路ê時,伊一定會用充滿感恩講,一切lóng是上帝ê旨意,chiah有今á日ê成果。

第28節ê「疼上帝ê人」,是teh指上帝所選召ê人。Chit種人有一個基本特質,就是會遵行上帝旨意。「萬事互相效力」,講出基督教信仰ê根本認bat:每一件事lóng有上帝ê特殊旨意在,即使是苦難、悲傷、困境、失敗,á是成功、得意等等,chiah-ê lóng有上帝奇妙ê安排,為tio̍h是beh hō͘ hiah-ê真正疼上帝ê人得tio̍h益處。

第29到30節,chit兩節經文thang參考以弗所書第一章4節,耶利米書第一章4到5節,詩篇第一三九篇15到17節。上帝揀選人,並且「宣佈in為義人」,這就親像上帝宣佈亞伯拉罕為「義人」仝款(參考創世記十五:6),意思是講上帝所揀選ê人,會kah上帝建立和好ê關係,上帝會hō͘祂所揀選ê人分享榮耀,這mā說明hō͘ 上帝揀選ê人,確實是領受了tùi上帝來極大ê恩典。

重新查詢 專卷研經 羅馬書系列
錯誤回報,請聯繫