羅馬書 5章1節 到 5章11節   背景資料  上一筆  下一筆
羅馬書tùi第五章開始到第八章,是另外一個主題。使徒保羅提起一個重要ê信息:因為信á kah上帝有和好關係ê人,必定會得tio̍h永恆ê性命。Tī chit段長到四章ê經文中,使徒保羅進一步強調:「信」,一定tio̍h kah koh活ê耶穌結連做伙。因為耶穌就是上帝hō͘人類siōng大ê恩典。是人kah上帝之間ê唯一橋樑。無耶穌,人就無法度kah上帝重新和好,á耶穌就是為上帝帶來祂特別ê「愛」。因為án-ne,tī chit段經文中,ē-tàng看出使徒保羅強調tio̍h:有上帝ê疼ê所在,就有「生」。Tī chit-ê四章中,伊以第五章講「生」ē-tàng脫離上帝ê「憤怒」;第六章講「生」就是脫離「罪惡」ê纏絆;第七章講「生」脫離「律法」ê鎖枷;第八章講「生」脫離「死亡」ê要脅。

Chit段經文相當重要,特別是tī第6到11節,使徒保羅講出基督教信息siōng重要ê精華:當咱iáu是罪人ê時chūn,基督已經為咱死去!換句話講,m̄是因為咱有甚麼好,上帝chiah疼咱,卻是咱iáu是罪人ê時chūn,上帝已經先疼咱。Chit種ê疼,是無法度估算ê,mā是無法度取代ê。因為án-ne,伊講這是上帝無比ê疼。

第1節,一開始,使徒保羅就肯定信耶穌ê人lóng會hō͘ 上帝認定tio̍h義人。Chit種義人,就是kah上帝有和好關係ê人。

第2節,「活tī上帝ê恩典裡」ê「活」字,是「引chhōa」、「紹介」ê意思,後來用tī禮拜ê時,以chit-ê字來表示帶領人來認bat耶穌ê救恩。使徒保羅用chit-ê字表示:耶穌就是引chhōa人來認bat上帝ê慈愛,mā因為耶穌,人chiah會知影上帝ê疼jōa-ni̍h-á寬闊、廣大、深奧。

另外,chit-ê「活」字mā teh表示海港ê引水人帶船入港仝款。耶穌就是án-ne ê角色,伊幫助人ê性命進入上帝ê「港口」,因為耶穌,人ê性命得tio̍h真正安息。

「分享上帝ê榮耀」,chia ê「榮耀」一詞,thang對照第三章23節所講ê,人因為犯罪,會失去「上帝ê榮耀」。chit-má因為有耶穌,chiah重新tńg來到本來上帝創造人ê時所hō͘ in人ê「形像」ê榮耀。起初上帝創造ê世界是歡欣ê,因為上帝創造萬物後,「賜福」hō͘所有受造物「繁殖」ê氣力,這表示受造物本身充滿tio̍h性命力,是「好」ê表現(參考創世記一:20—22、26—28)。可惜,後來則因為人犯罪,hō͘ kui個受造ê大地連帶受tio̍h懲罰(參考創世記三:17)。chit-má tī主耶穌內面,一切萬物重新受造(參考以弗所書四:24)。這「榮耀」一詞,一再出現tī羅馬書中(參考三:23、八:17-18、21、30、九:23)。意思是teh指人ê kui個存在,lóng hō͘ 上帝ê榮耀所hip亮。Chit種「榮耀」mā ē-sái講是上帝ê「面」、上帝ê「慈悲憐憫」(參考出埃及記三十三:18—19)。

第3到5節,chit段經文是基督徒不時引用ê經文。Chia使徒保羅強調基督徒ê信仰,是因為耶穌卻ē-tàng hō͘人得tio̍h性命ê氣力,hō͘一個人「tī患難中」mā會有喜樂。原因是tī耶穌內面,性命會有ǹg望。因為án-ne,即使有苦難,mā會歡喜。因為知影將來有性命ê ǹg望teh thèng候(參考羅馬書八:18)。

「忍耐」,是teh指ē-tàng承受壓力,m̄是逃避,卻是用喜樂ê心接受(有含「忍受」ê意思)。

「患難培養忍耐」,tio̍h注意chit-ê「忍耐」,意思並m̄是真無奈ê接受,卻是有堅定ê信心teh等待。因為知影tī苦難ê背後有美好ê應允teh thèng候。

「忍耐蒙上帝褒獎」,《中文和合本》用「忍耐生老練」,所謂「老練」,chit-ê詞tī希臘文原文是teh指teh冶鑄貴重金屬,經過不斷火煉,kā其中所含ê雜質除掉,hō͘金屬變kah koh khah精純(參考約伯記廿三:10 ê「考驗」、「純潔」)。使徒保羅tī chia用「褒獎」一詞,tī哥林多後書第二章9節用「考驗」、第八章2節「考驗」、第九章13節「證據」。Tùi chia thang明白:信仰就是需要chit種鍛鍊、考驗,並m̄是安安適適,kah-ná lóng甚麼事情無發生就ē-tàng得tio̍h。

「上帝ê褒獎帶來ǹg望」,這「ǹg望」並m̄是憑空得tio̍h,卻是teh經歷過真chē ê測試、磨練、考驗,等通過考驗了後chiah會有ê果子。

「ǹg望bē致使落空」,chia ê「ǹg望」一詞,是teh指對上帝有信心。做一個人對上帝有信心ê時,上帝ê靈會tī伊ê性命裡,chit種人bē對性命失望,koh khah bē感覺孤單、無助(參考以賽亞書廿八:16)。因為伊知影上帝愛伊,會kah伊同在。

「伊ê疼灌ak tī咱心內」,使徒保羅tùi「信心」講tio̍h「ǹg望」;koh再tùi「ǹg望」講tio̍h「愛」,chiah-ê用詞lóng是環環相扣tio̍h。換句話講,對上帝ê拯救有絕對信心ê人,性命中必定會體驗tio̍h上帝拯救ê「愛」。

請注意,chia使徒保羅是第一pái tī羅馬書用「愛」(agape)chit-ê字。使徒保羅每pái講tio̍h上帝對人類ê「愛」ê時,所用ê就是chit-ê「agape」。這是teh指犧牲、奉獻、無私、無換來代價ê「愛」(參考約翰一書三:16)。Chit種tùi上帝來ê「愛」,是透過「聖神」來「灌ak」tī人ê心內,是lóng無保留,是源源不斷、無停止ê,甚至到滿溢出來ê樣式(參考詩篇廿三:5)。

第6到9節,chit段經文ē-sái講是羅馬書siōng精華ê一段。使徒保羅講上帝愛世人,á世人原是罪人。上帝並m̄是因為人好,chiah愛;相對ê,是因為人iáu teh罪惡中沉淪、痛苦tio̍h,chit時,上帝就先疼咱à。Chit種疼是甘願hō͘祂ê獨生kiáⁿ耶穌犧牲性命來救贖人。請注意,chia是講當咱iáu是「罪人」ê時chūn,á m̄是講「當咱iáu是外邦人」,á是「當咱iáu是猶太人」。使徒保羅是故意beh án-ne講,為tio̍h是beh突破「猶太人」kah「外邦人」之間ê差別。因為tī上帝ê面前,所有ê人lóng是「罪人」,無「猶太人」kah「外邦人」之間ê分別。猶太人並無否認家己是「罪人」,m̄-koh in不時有一個錯誤觀念,認為有亞伯拉罕當in ê祖先,thang hō͘ in免tī上帝ê懲罰。Mā因為án-ne,行洗禮約翰大聲指出in chit種想法kah認知是嚴重ê 錯誤(參考馬太福音三:9)。

第10到11節,使徒保羅講出一個人如果kah上帝有和好ê關係,性命就開始有變化,伊會以耶穌為性命siōng大ê喜樂,因為是tī耶穌內面,人看tio̍h上帝ê救恩充滿tio̍h伊ê性命。

重新查詢 專卷研經 羅馬書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net