啟示錄 12章1節 到 12章18節   背景資料  上一筆  下一筆
Tùi第十二章開始就是一連串ê異象,chiah-ê異象kah頭前出現ê七個印、七個天使kah七支號筒真無相仝;前者ê特色就是有秩序敘述異象中beh呈顯出來ê意義,而且每一個印ê開啟kah天使吹號筒之間lóng有相關連。Chiah-ê異象是為tio̍h鼓勵tī苦難中ê信徒,m̄-thang放棄對耶穌ê信仰, tio̍h堅持到世界ê末期,án-ne chiah ē-tàng得tio̍h天頂ê冠冕。

  Koh講,啟示錄作者ài kā信仰看做是一種屬靈性命ê戰爭,而且chit種戰爭不時lóng真激烈,因為信仰就是生死之戰。無論chiah-ê異象用甚麼方式顯示lóng離bē開chit種主題。作者mā是用chit種方式teh描述教會kah邪惡勢力之間ê衝突,chiah-ê異象就是teh象徵chit兩個間ê對立。

  第1到2節,chia用「神秘ê景象」,「景象」一詞表示「記號」,mā有含「神跡」ê意思。Chia所用ê「景象」chit-ê詞,主要是teh指人、物,卻m̄是teh講tāi-chì。

  Chia講「有一個cha-bó͘人身披日頭,腳踏月娘,頭殼頂戴tio̍h一頂有十二顆星ê冠冕」,表示伊是hō͘上帝所特別揀選、照亮ê cha-bó͘人,因為上帝就是伊ê亮光(參考以賽亞書六十:19—20)。「伊teh要生產」、「生產ê陣痛」等chit種用詞Tī聖經中一再出現,是特別用來形容性命所tú-tio̍h ê苦難(參考列王記下十九:3,詩篇四十八:6,以賽亞書十三:8、,耶利米書四:31、六:24,彌迦書四:9、10、,馬太福音廿四:8,馬可福音十三:8),chit-má chit-ê帶有榮耀光彩ê婦女,tú-tio̍h極大ê迫害,而且Tī痛苦中「呼叫」上帝ê拯救。Á這ná親像一個婦女tī臨盆ê時ê呼喊仝款,表面上看起來是痛苦ê,m̄-koh teh生產過了後則會有新性命出現ê歡喜。只要有上帝伸手救助,性命就會重新得tio̍h歡喜。

  第3節,chit時天頂koh出現另外一個景象,有一隻「大戾龍」,顏色是「紅色ê」,而且有「七個頭,十個角」。Chit隻「戾龍」kah創世記第三章1節所提起ê「蛇」是仝一個意思,牠就是引誘人犯罪棄sak上帝ê話ê氣力。作者用「紅色」來表明牠是殘酷、嗜血如命ê。Chia ê「七」kah「十」等數字,lóng是teh表示特有ê氣力kah能力。Chit隻戾龍ê每一個頭殼頂lóng「戴tio̍h王冠」,表示牠靠tio̍h凶惡ê氣力,已經掌握了控制ê權柄。

  第4節,形容chit隻戾龍有真大ê氣力,單用牠ê「尾溜」,就ē-tàng「捲起天頂三分之一ê星辰」,並且kā它「摔tī土腳」(參考但以理書八:10)。而且牠等beh「吞落去」ná teh beh出世ê嬰á,chit-ê資料可能引用自耶利米書第五十一章34節,描述巴比倫王尼布甲尼撒吞滅了耶路撒冷仝款,一屑á 都無留情地洗劫所有,ná親像巨龍吞下耶路撒冷城裡所有一切財物。

  第5節,chit-ê cha-bó͘人「生一個cha-po͘-gín-á」,而chit-ê cha-po͘-gín-á tio̍h用真強硬ê手路ná親像「用鐵杖」般ê方式「統治萬國」,thang hō͘一切混亂變成有條理kah秩序。Chit-ê觀念是引用自詩篇第二篇9節。詩人teh描述一位上帝所揀選ê君王,就是拯救者,伊會kā萬國治理得真有秩序,而無koh有喧嘩、鬧事、失序ê現象。

  「m̄-koh,chit-ê gín-á被提起天頂ê寶座上去」,隱喻tio̍h死去koh活ê意思。因為早期教會ê信徒所重視ê,就是終末審判所帶來ê應允。這ná親像使徒保羅所講ê,kah耶穌同死,mā kā kah耶穌同koh活(參考羅馬書六:8)。

  第6節,「hit-ê cha-bó͘人逃到荒野」避難,tùi chit句話thang理解到早期教會已經有bē少信徒為tio̍h躲避迫害,lóng紛紛逃入「荒野」磅空中隱居,免得遭遇迫害。而且bih起來了「一千兩百六十工」,chit-ê數字就是三年半ê時間(參考啟示錄十一:3),表示所有迫害ê時間,lóng是有限ê,真緊to̍h會過去。

  第7到8節,「米迦勒」,伊是「天使長」,是以色列人ê守護天使(參考但以理書十:21、十二:1)。Chit位天使長率領其他天使kah「戾龍kah牠ê使者」相戰,beh阻止in繼續迫害上帝ê子民。最後天使們phah敗「戾龍」,說明無論邪惡ê氣力jōa大,lóng無法度抵擋上帝ê審判kah力量。戾龍kah牠ê跟隨者lóng因為戰敗而tùi天頂被驅趕落來,無法度繼續留tī天頂。

  第9節,chit-ê戾龍被以「古蛇」來描述,mā kā它稱做「魔鬼á是撒旦」,chiah-ê lóng是teh描述一個真具誘惑力ê氣力,而且它ê氣力大到足以迷惑全人類。

  「撒旦」,chit字tī舊約聖經中原本ê意思是teh指「對敵者」。Tī天頂,mā有對敵者thang tī上帝面前遊行,ná親像一個「檢察官」仝款,專門teh向上帝控告hiah-ê它看不「順眼」ê人。因為án-ne,tī舊約聖經中,「撒旦」tī上帝面前mā有一席立足之地,它甚至有「天使」ê角色。

  M̄-koh tī新約聖經中,「撒旦」有時mā hông稱做「魔鬼」,意思就是「毀謗者」。Kah舊約聖經觀念中ê「對敵者」,顯然有意義上ê cheng差。Chit種「毀謗」有含「阻礙」ê意思,意指hō͘人背叛上帝ê旨意,á是hō͘原本忠實上帝ê人產生懷疑,而無法度接近上帝。

  第10節,chit節清楚講tio̍h上帝ê審判終其尾來臨,上帝發出聲音,表示「上帝拯救ê時刻」,意思是teh指上帝得勝ê時刻來到。「伊所立ê基督mā顯示了伊ê權威」,這表示上帝所揀選ê拯救者—基督,已經彰顯了伊統治ê大權,無koh hō͘邪惡、迫害上帝子民ê氣力繼續成功。Á hiah-ê想出所有ê辦法「控告信徒」ê誘惑者最後失敗了,而且hō͘ 上帝懲罰「tùi天頂被摔落來」。

  第11節,chit節ē-sái講是kui本啟示錄ê主軸,說明拯救並m̄是óa靠極強大ê軍事武力,反tńg是用「羊羔ê血」付出了性命ê代價來換得tio̍h。當人看做是「死」ê時chūn,tī上帝ê救恩中卻是拯救ê記號。Á這贏過邪惡ê氣力就是tùi上帝來ê「真理」。

  第12節,天頂是永恆ê安寧,因為邪惡ê氣力已經hông驅逐殆盡,上帝ê子民thang tī天頂「歡欣」安享快樂。相對ê,hit-ê被「魔鬼」所控制ê lóng tio̍h面臨滅亡ê懲罰,而且所chhun ê日子無chē。

  第13到14節,「hit-ê生cha-po͘-gín-á ê cha-bó͘人」,teh代表教會kah上帝ê子民—基督徒。chit-ê「戾龍」被懲罰「摔tī土腳」而忿怒到想「追擊」hit-ê cha-bó͘人。因為它已經無法度傷害到hit-ê「cha-po͘-gín-á」。M̄-koh chit-ê被攻擊ê cha-bó͘人,得tio̍h「大鷹ê兩個翼股」,ē-tàng飛到遙遠ê「荒野」,tī hia被妥善照顧長到「三年半」ê時間,lóng m̄受「蛇ê攻擊」。這ná親像出埃及記中所描述以色列人出埃及入曠野,lóng受上帝ê看顧仝款。

  第15到16節,chit-ê「蛇」tùi「嘴中噴出一股大水」,tī以色列文化中,「大水」ná親像創世第七到八章所描述,是teh指威脅性命ê氣力。詩人不時用大水á是海浪來形容威脅性命ê氣力(參考詩篇十八:4、三十二:6)。Chia用「大水」表示hit條蛇(戾龍)對「cha-bó͘人」(mā thang teh代表「教會」)ê威脅從來m̄-bat間斷。M̄-koh有上帝幫助,chiah-ê威脅人性命ê大水,bē成功。因為大地會「thí開口」kā chiah-ê「水吞落去」。大地mā是上帝創造ê,聽從上帝ê話救助chit-ê cha-bó͘人。

  第17節,chit節說明kah對敵者(魔鬼、撒旦)ê戰爭並無會停止,因為只要教會存在ê一工,chiah-ê對敵ê氣力,就會想出所有ê辦法惹事上帝ê子民,想beh發動戰爭。因為án-ne,基督教會隨時lóng面臨chit種來自撒旦ê惹事,因為án-ne tio̍h隨時準備應付戰爭,這就是所講ê「屬靈戰爭」。

  第18節,mā有kóa版本kā chit節編輯tī啟示錄第十三章ê第1節。「戾龍khiā tī海灘上」,意思是teh指戾龍tùi海ê深淵出來(參考啟示錄十一:7)。

重新查詢 專卷研經 啟示錄系列
錯誤回報,請聯繫