詩篇 119章81節 到 119章176節   背景資料  上一筆  下一筆
第81到88節,這是第十一段詩歌。Chit段是詩人teh向上帝傾訴伊tú-tio̍h ê困境,並期待上帝伸手救助伊。伊提起一直teh期待上帝hō͘伊救助ê應允ē-tàng實現,m̄-koh顯然chit種期待一直無出現。伊看bē-tio̍h迫害伊ê人被懲罰,卻看見án-ne beh陷害伊ê人已經挖好勢坑想beh陷害伊。伊祈求上帝ê救助,因為伊對上帝有絕對ê信心。

第89到96節,這是第十二段詩歌。詩人Tī chit段詩歌中頌讚上帝tī kui個創造上ê偉大成就,一切lóng是按照上帝ê計畫進行,而chiah-ê lóng是用上帝ê話創造出來ê,天地ê存在,就是teh證明上帝ê話永遠存留,伊mā體驗tio̍h世間ê萬事lóng是受限ê,只有上帝ê話無任何阻礙,無論是tī空間á是時間lóng仝款。詩人mā清楚知影,伊若是無以上帝ê律法為「喜樂」,伊「早就Tī痛苦中死亡了」。伊知影因為上帝ê話,伊chiah ē-tàng「存活」落來。 

第97到104節,這是第十三段詩歌。詩人koh一pái表示伊對上帝ê話ê燒熱衷,永遠bē減退。伊一直kā上帝ê話存在心內,因為án-ne,hō͘伊比起仇敵koh khah明智。M̄-nā án-ne,伊mā發見家己比起所有ê教師、老年人lóng tio̍h有智慧。因為án-ne,伊遠離了一切邪惡者,並且頂真遵守上帝ê法則。

第103節thang參考詩篇第十九篇10節b句,表示只要有上帝ê話,就bē有飢渴ê問題出現,因為上帝ê話,會hō͘人ê性命飽足。Ná親像申命記第八章3節所講ê,以色列人民tī曠野漂流長到四十年,in雖然經歷過iau餓、乾渴ê性命威脅,m̄-koh卻因為上帝ê話,hō͘ in永遠無欠缺。

第105到112節,這是第十四段詩歌。第105節講出上帝ê話,就是性命ê亮光kah方向。Tùi第107 kah 109 chit兩節thang看出詩人ê性命tú-tio̍h痛苦、危險,即使是án-ne,伊猶原無kā上帝ê話hō͘ bē記得,iáu是謹記在心。因為án-ne,當邪惡ê人設計想beh陷害伊ê時chūn,伊lóng因無違背上帝ê話而存活落來。伊下願盡一生日子lóng遵守上帝ê話。

第113到120節,這是第十五段詩歌。詩人表示忠實tī上帝ê話語ê人,真自然tek,就會對hiah-ê悖逆上帝旨意kah教導ê人,有無歡喜ê反應。詩人mā知影上帝siōng無歡喜ê對象,就是chiah-ê m̄遵守祂ê教導ê人,當然bē賜福hō͘ chit種人。因為無上帝ê賜福,in所做ê事ê結果,lóng是「虛空」、「垃圾」。M̄-koh認真遵守上帝ê話ê人,會時刻戰戰兢兢,因為知影上帝ê審判是嚴厲ê。

第121到128節,這是第十六段詩歌。詩人一再向上帝表示,伊是上帝ê奴僕。奴僕siōng重要ê,就是遵行主人ê話、命令。伊祈求上帝教導伊,並且用慈愛對待伊。M̄-koh伊koh一pái祈求上帝,kā hiah-ê想beh欺壓伊ê人繩之以法。因為in lóng違背上帝ê命令。第127節thang對照第72節,lóng teh表示上帝ê話,khah贏過黃金,甚至是精煉ê金子。

第129到136節,這是第十七段詩歌。詩人看見上帝ê話是siōng好ê教誨,因為ē-sái愚拙ê人得tio̍h智慧。因為án-ne,伊渴望上帝垂憐伊,用祂ê話來幫助伊,án-ne,伊就ē-tàng因為有上帝ê話,bē致使跋倒,免受邪惡ê人ê控制。M̄-koh當伊看見hiah-ê悖逆上帝命令ê人ê時,心內痛苦萬分,因為知影ná會為伊帶來沉淪、死亡,伊因為án-ne而心生悲痛。

第137到144節,這是第十八段詩歌。詩人Tī chit段詩歌中頌讚上帝ê律法是「公正」ê,因為祂是「公義」ê上帝。祂ê審判顯出「完全公道,完全正直」、「真理」,而且因為上帝ê永恆,連祂ê公義mā是永遠存在。M̄-koh詩人無隱瞞心內ê感受,就是每pái看見有人藐視上帝ê律法ê時,就會心生忿怒ná親像燄火燒仝款ê艱苦心。

第145到152節,這是第十九段詩歌。詩人一再呼求上帝,日夜lóng teh思考上帝ê話語,因為伊kā所有ê ǹg望lóng寄望tī上帝ê話,雖然有殘暴者逼近伊,伊iáu是bē改變認真學習上帝ê話。因為伊知影上帝ê話,就是性命ê氣力。只要有上帝ê話同在,性命就有希望。因為án-ne,伊祈求上帝賞賜hō͘伊新ê性命,tī伊身上顯示上帝ê仁慈。伊mā知影上帝ê話就是「真理」,mā只有真理chiah ē-tàng永遠存在,bē敗壞。

第153到160節,這是第二十段詩歌。Tùi chit段詩歌看見詩人受tio̍h真chē冤屈。因為án-ne,伊祈求上帝為伊伸冤。伊深知上帝絕對bē hō͘邪惡ê人有得救ê ǹg望,只有遵行上帝旨意ê人才有性命得救ê希望。因為án-ne,即使有真chē「仇敵kah欺負」伊ê人圍tī伊身邊,伊iáu是仝款堅持無妥當協,堅守上帝ê話語、命令。伊深信上帝「律法ê中心乃是真理」,只有上帝ê律法chiah會「永遠長存」。

第161到168節,這是第廿一段詩歌。詩人表示伊對上帝ê話之喜愛,bē因為有權勢ê人逼就放棄,因為明白上帝ê話語,就ná親像「發見寶藏」hit種珍貴kah歡喜。因為án-ne,每工有「七pái」向上帝「獻上感謝」,意思是teh指從來m̄-bat間斷ê意思。因為每pái省思上帝ê話語,lóng會有新ê發見,hit種歡喜kah滿足,只有一再地向上帝表示感謝。伊beh一心一意ê「遵守」上帝ê「命令kah教示」,伊kā家己完全呈現tī上帝面前,hō͘上帝審查伊ê忠實。

第169到176節,這是第廿二段詩歌。Tī這最後一段詩歌中,詩人表示伊beh「時時刻刻頌讚」上帝,因為上帝用祂ê律法教導伊。伊祈求上帝垂聽伊ê祈禱,chit種祈求hō͘伊得tio̍h上帝拯救,脫離邪惡人ê欺壓,án-ne,伊就ē-tàng tī眾人面前歌頌上帝。當伊徬徨m̄知如何是好ê時,祈求上帝ē-tàng親像chhōe失迷ê羊仝款,帶領伊,hō͘伊永遠記tiâu上帝ê話、命令。

讀完詩篇中siōng長ê第一一九篇:
Kā它整理出來就會發見,詩人Tī chit首詩歌中有kúi-nā種一再重複kah上帝ê話語有關ê句話,親像「喜愛」(參考第47、第48、第113、第119等節);「渴慕」(參考第14、第20、第131、第174等節);「頌讚」(參考第7、第12、第54、第62、第171、第175等節);「思想」(參考第48、第78、第95、第97、第99、第148等節);「謹守」、「遵守」(參考第1、第5、第8、第9、第17、第22、第33、第34、第36、第40、第45、第55、第67、第69、第80、第100、第112、第115、第117、第134、第168等節);「喜樂」、「為樂」、「樂意」(參考第16、第35、第47、第56、第70、第77、第92、第111、第143、第174等節);「記tiâu」、「bē bē記得」、「會記得」(參考第16、第52、第61、第83、第109、第141、第176等節);「棄sak」(參考第21、第87、第93、第102、第157等節);「應允」(參考第25、第28、第41、第50、第58、第82、第107、第114、第140、第147、第154、第162、第169、第170等節);「慈愛」(參考第41、第68、第124、第149、第156等節)。

重新查詢 專卷研經 詩篇系列
錯誤回報,請聯繫