約伯記 18章1節 到 18章21節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章記載約伯第二位朋友書亞人比勒達所講ê話,內容只有短短21節,而約伯ê回答iáu-koh是長篇大論,記載tī第十九kah二十兩章,共計有58節。因為tī第十六到十七章中,約伯回答提幔人以利法ê話lóng是真無客氣,甚至認為包括以利法等伊ê chiah-ê朋友,lóng有「為金錢出賣朋友」ê嫌疑(參考十七:5),連hiah-ê原本伊認為是真有正義感ê朋友,mā加入侮辱伊ê行列中(參考十七:8—9)。約伯chit種回答hō͘書亞人比勒達非常受氣,因為án-ne,伊mā以尖銳ê言詞回應約伯。

第1到4節,chit段經文thang看出比勒達所用ê詞句lóng帶有忿怒ê情緒。可能是因為聽tio̍h約伯講個無停,而且認為約伯無懺悔ê心,所以比勒達ê第一句話就講beh約伯「靜落來」,意思就是beh伊閉嘴。比勒達認為約伯已經kā in chiah-ê朋友看做ná親像「cheng-seⁿ」仝款低級,á是親像「禽獸」仝款無人性,因為約伯teh回應拿瑪人瑣法ê話ê時,bat ài伊去請教「行獸」、「空中飛鳥」等動物(參考十二:7),而teh回應以利法ê話中,講in chiah-ê朋友是「為金錢出賣朋友」(參考十七:5)。因為án-ne,伊提出反駁。

Teh比勒達ê觀點中,約伯chit-má講ê話lóng是「氣話」,人teh生氣ê時講ê話siōng可能得罪上帝。比勒達指出約伯ê話中有含真大ê傲氣,伊堅定地認為:約伯就是因為犯真嚴重ê罪chiah會tú-tio̍h chit種報應。伊認為約伯應該「順服」上帝,卻m̄是ài上帝來「滿足」伊ê需要。

第5到7節,照伊ê看法,約伯根本就是一個罪人,chiah會受án-ne慘重ê懲罰。伊講「惡人」受懲罰是應該ê,無甚麼好講ê。伊用「光」、「燈」,kah「暗」、「熄滅」相比ê講法,來說明約伯一定是「作惡」,chiah會hō͘家己ê性命tùi明亮轉成烏暗。Tī chia比勒達mā引用約伯家己ê話,來說明約伯家己ná親像一個lim酒醉ê人一般,即使自認有「堅定ê腳步」,行起路來mā會「搖搖晃晃」,東倒西歪,因為無清楚家己ê狀況。因為án-ne,無論過去約伯有甚麼好ê計畫,lóng是一種「奸計」,taⁿ hō͘ 上帝所拆穿而粉碎(參考十七:11),因為án-ne,chiah會hō͘伊家己ê chiah-ê「奸計所絆跌」。

第8到10節,這幾節經文連續用幾個kah設計之陷阱有關ê名詞,包括「羅網」、「纏tiâu」、「kho͘-á套」、「擒獲」、「陷阱」等。比勒達用chit種方式teh描述pháiⁿ人會遇tio̍h ê境遇,就ná親像掉入家己所設計ê陷阱中而無法度自救。Chit種講法mā teh暗示約伯就ná親像pháiⁿ人仝款,想用真chē計謀來澄清家己ê無辜,結果kan-taⁿ會koh khah證明家己ê罪惡深重而已。當然chit種講詞就是約伯所講ê,伊ê chiah-ê朋友ê「慰問」,kan-taⁿ會加添對伊ê傷害,對約伯一點安慰mā無。其實比勒達chit種講詞mā強化以利法ê講法(參考五:12—13)。

    第11到13節,比勒達講上帝會用「恐怖」當做懲罰,hō͘ pháiⁿ人感受tio̍h「恐怖」如影隨行ê跟tòe伊,hō͘作惡ê人,無一工好日子過。伊描述惡人會遇tio̍h ê懲罰,就是「挨餓」、「禍患」、「致命ê疾病」等,chiah-ê觀念lóng是源自古老ê道德觀念,認為善有善報、惡有惡報。Chit種觀念一再出現tī聖經中ê箴言冊。

第14到15節,古代中東ê人會kā身軀當做是一座臨時ê「帳棚」(參考哥林多後書五:1、4),當人往生ê時,就kah-ná「帳棚」ê繩索斷了仝款,會塌落來。Koh講,古代中東地區mā認為有所謂「陰間代理人」,就是chia所講ê「死亡之王」,這代理人主要ê工作就是kā陰間填滿。因為án-ne,chit種「死亡之王」會隨時派手落去掠人,來方便早日完成使命。Á「硫磺」,這是古早時用來當做消毒用ê藥物之一種。帳棚若bat被「死亡之王」侵入,只有用「硫磺」chiah ē-tàng洗盪清氣,然後其他ê人才thang tòa入去。

第16到18節,比勒達tī chia用樹做譬喻,chit種譬喻方式Tī聖經中mā一再出現,親像詩篇第一篇。當約伯形容家己ná親像「一片落葉」、「一條枯乾ê麥hiūⁿ」、「朽爛ê木頭」hit種軟弱無助ê時(參考十三:25、28),伊iáu是對性命存一絲期待,因為伊講只要hō͘ in朽木夠額ê水份就ē-tàng hō͘它koh一pái成長(參考十四:8—9)。Á比勒達用約伯ê話來回應伊,講伊ná親像失落性命ê「根」仝款,連「根」lóng「枯乾」殆盡了,自然就無法度koh再吸收水份,chit種樹已經lóng無性命ê跡象,枝幹上ê葉á一定ka-la̍uh、「凋零」。比勒達chit種講法mā iáu有另外一種意思,就是teh指責約伯kā因為án-ne失去後代,無kiáⁿ孫(比較第19節)。比勒達chit種講法mā teh表示pháiⁿ人會永遠被毀滅,無koh存在,後代kiáⁿ孫mā無koh記念in。伊chit種講詞,對當時中東ê人來講,是一項真大ê詛咒(參考詩篇三十四:16)。

第19到21節,比勒達進一步講出pháiⁿ人ê結果是:tī「本族中無kiáⁿ無孫」,這kah頭前第16節所講ê「根枯乾」、「枝葉凋零」ê意思仝款,表示無法度延續後代。Á這mā表示得bē-tio̍h上帝ê賜福,而這tú好是pháiⁿ人所得tio̍h ê結果。比勒達指約伯是一個連敬畏上帝ê心mā無ê人,而chit種指控mā是以利法指責過ê話(參考十五:4)。

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net