約伯記 15章1節 到 15章35節   背景資料  上一筆  下一筆
第十五章到廿一章,是約伯和伊ê朋友第二回合ê辯論。約伯chit三位朋友:提幔人以利法、書亞人比勒達、拿瑪人瑣法,in用koh-khah嚴厲ê詞句譴責、勸勉約伯,m̄-koh約伯並無同意in ê看法,mā不屈服,伊iáu是仝款堅持家己本來ê立場。Tī前一回合中,chit三位朋友中ê提幔人以利法算是比較溫和ê一位,m̄-koh tī chit 回合裡,伊ê態度顯然mā比較傾向tī kah另外兩位朋友仝款,對約伯ê m̄知悔改、認罪感覺不耐煩。

第1到3節,對話一開始,提幔人以利法就直接講出約伯所講ê lóng是「空話」、「廢話」,而且是「lóng無意義ê話」。以利法會án-ne講,是因為伊認為約伯kah-ná是一個愚戇ê人,講話無知識,而且無內容,只知影替家己辯護。以利法會án-ne用chit種話來形容約伯,是因為約伯自認無罪,而且一再kah上帝爭辯,iáu吵beh上帝指出伊所犯ê罪(參考十:7、十三:18、23)。Chiah-ê話聽tī以利法ê耳中,認為約伯明明是就是無理取鬧。伊認為約伯若是真正「聰明」、「明智」,就bē講出chiah-ê話。Tī伊ê看法中,約伯講chiah-ê話,對減輕家己ê苦難境遇,m̄-nā無幫助,反tńg只有妨礙而已。

第4到6節,以利法指責約伯是連「敬畏ê心」mā lóng喪失,tī伊ê看法裡,一個真實敬畏上帝ê人,kan-taⁿ會懺悔、認罪,絕對m̄敢向上帝提出抗告,koh khah bē想beh kah上帝辯論。伊mā指出約伯已經無koh向上帝「祈禱」了,而這是非常嚴重ê控告。因為祈禱是kah上帝對話ê方式之一,拒絕kah上帝對話,ná親像kā kah上帝之間ê關係切斷仝款ê嚴重。因為只有驕傲ê人才bē向上帝祈禱,chit種人心中根本to̍h無上帝。因為án-ne,即使約伯講家己無罪,mā會因為為伊chit種態度而hō͘ 上帝定罪。以利法並且進一步指出約伯真正ê問題,就是隱藏家己所犯ê罪惡。其實,tī第十一章11節,瑣法就bat提醒約伯,上帝知影甚麼人是「虛假ê人」,mā清楚知影chit種人ê「惡行」。瑣法ê講詞已經清楚指出,約伯無論怎樣為家己辯解,iáu是仝款逃不過上帝ê眼目,因為上帝對伊ê底細摸得一清二楚。

第7到10節,以利法Tī chit段經文內底連續提出五個問題;一、是m̄是第一個出世?二、是m̄是有參與上帝ê創造?三、是m̄是有聽見過上帝ê計畫?四、是m̄是自認比任何人lóng koh-khah有智慧?五、是m̄是比chit三位朋友koh khah聰明?

以利法會提出chiah-ê問題,主要用意就是beh約伯清楚知影,家己mā不過是一個受造ê人而已,應該tio̍h謙卑落來,m̄-thang老是beh kah上帝辯論,á是講beh向上帝抗告,chit對伊想beh減輕苦難並無幫助。伊質問約伯有甚麼事是伊知影而in三個朋友m̄知ê?伊ê意思是回應約伯,in三個iáu是比約伯知影ê koh-khah chē,koh-khah有智慧,koh khah清楚tāi-chì ê真相。伊講「咱tùi滿頭白髮ê老年人學智慧」chit句話,mā是teh kā約伯講tio̍h kah in學習,因為以利法比約伯iáu koh khah年長,teh表示伊比較有「智慧」。Tī chia以利法特別強調chiah-ê老年人ê歲數lóng比約伯ê老父koh khah大,伊用chit種講法,主要teh表達兩種意思:一是伊teh苦勸約伯應該跟tòe chiah-ê好朋友學習,因為in年紀比伊iáu koh khah年長,甚至算是伊ê父執輩。二是teh指約伯chit-má iáu「少年」,m̄-bat事,tio̍h學習ê事iáu真chē,需要謙卑,忍耐受教。

第11到13節,以利法可能是因為聽tio̍h家己講ê話lóng被約伯反駁tńg去,koh加上另外兩位朋友mā遇tio̍h約伯嚴詞反駁,hō͘伊艱苦心。因為án-ne,認為約伯ê態度jú來jú不溫和,而且帶有受氣。伊連續講出約伯「拒絕上帝ê安慰」、「看輕阮溫和ê勸慰」,伊ê講法已經teh表示in所講ê話lóng是tùi上帝來ê啟示。Ná親像伊tī第四章12到17節所講ê,伊是因為得tio̍h上帝啟示,chiah來向約伯講出chiah-ê話來。因為án-ne,以利法認為約伯拒絕in,就等於是拒絕上帝,是非常惡質ê態度。有可能約伯聽tio̍h以利法án-ne講非常受氣,因為án-ne,以利法質問伊為甚麼「目睭冒出怒火」。伊認為約伯án-ne kan-taⁿ會惹起上帝「受氣」,而且是teh「應嘴應舌」,是非常錯誤ê態度。

第14到16節,以利法進一步提起所有ê人lóng是罪人,無任何人例外。Tī第四章17節約伯mā講過類似ê話:「tī上帝面前,甚麼人配稱做義人?Tī創造主面前,有甚麼人純潔?」其實,聖經作者ê一貫思想,是每一個人lóng是罪人,無任何一個人thang自認完美。甚至有koh khah惡質ê人ê行踏,是嚴重到作惡ná親像飲水hit種簡單、輕易,可見敗壞程度ê嚴重性。

第17到18節,chit三節ē-sái講是第20到26節經文ê「前言」。以利法勸約伯講「你tio̍h聽我ê苦勸」,這通常lóng是長輩對少年一輩ê講法。以利法是用約伯ê長者自居,因為án-ne,以用「苦勸」ê方式來開始。伊ài kā家己ê經驗分享hō͘約伯。Chit種經驗包含「祖先傳授落來ê真理」,伊tio̍h用chiah-ê「教導」約伯。Á祖先ê教示中,有一項真重要ê觀念傳承,就是「善有善報、惡有惡報」(參考詩篇第一篇)。換句話講,以利法已經teh暗示約伯,一定是因為約伯犯罪,chiah會有chit種苦難纏身。

第19節,chit節是比較難解ê經文,原因是tùi亞伯拉罕開始,以色列民族一直從來m̄-bat有過家己ê土地,直到約書亞帶領以色列民族入迦南地了後,in chiah擁有土地。M̄-koh teh進入迦南地,in真緊to̍h kah外族人通婚、混雜生活做伙à。因為án-ne,chia講in「無外族人kah in混雜」,chit句話應該m̄是teh指血緣上ê關係chiah正確,因為即使約瑟mā是kah埃及cha-bó͘人結婚,生落來ê後代以法蓮又koh是北國以色列siōng大支族,而且是影響力siōng大ê支派(參考創世記四十一:45—46、50—52)。Á大衛ê 太媽是摩押人(參考路得記四:18—22)。後來,當in tī迦南地壯大了後,就因為kah外族通婚,而且tòe外族人去拜偶像神明,棄sak了上帝(參考列王記上十一:1—8)。因為án-ne,chia所講ê「無外族人kah in混雜」,chit句話有另外一個意思,是teh指chit-má beh傳達hō͘約伯ê祖先經驗,lóng是tùi信仰ê層面起來講,並無異教神明ê教導,lóng是得自上帝啟示ê話語,這正kah chit章第4節以利法所講,約伯無敬畏上帝ê心仝款。因為約伯是連in chit種傳承自祖先hit種純正ê信仰話語lóng m̄接受。

第20到23節,tī chit四節經文中,以利法描述「pháiⁿ人」必定會承受ê惡果—終生痛苦。伊提起「欺壓別人ê pháiⁿ人」,一定會tú-tio̍h痛苦ê報復。而且是chit種「痛苦」是「終生」ê,bē減少、消失。伊強調chit種痛苦所產生「恐怖ê聲音」,會終生伴跟tòe。Á chit種人tī性命ê旅程中siōng鬱卒ê事,是活tī驚惶中。

對「pháiⁿ人」來講,任何想beh「逃脫」ê希望lóng m̄可能會成功,因為上帝ê懲罰乃是密而不疏ê(參考詩篇一三九:7—8,阿摩司書五:18—20)。Tī以利法ê觀點裡,pháiⁿ人隨時會hō͘人攻擊。Ná親像流浪各地chhōe食物ê流浪者,koh-khah sêng倒tī路邊ê餓死ê屍體,隨時會hō͘空中ê禿鷹發見而啄食。

第24到26節,chit三節是以利法繼續teh描述「pháiⁿ人」siōng可能tú-tio̍h ê情景,ná親像一個出征ê戰士,驚惶tú-tio̍h強猛敵人ê攻擊一般。以利法提起「災難、困苦像一個強大ê王」,表示chit種性命ê苦難會親像強大ê君王帶精銳ê部隊,帶武器來「攻打」。原因是chit種「pháiⁿ人」根本就「看bē起全能者」,因為án-ne,一定會受tio̍h嚴厲ê懲罰。以利法已經teh暗示,約伯就是有chit種心態,chiah會受tio̍h chiah-ni̍h嚴厲ê「災難、困苦」。

第27到30節,chit段經文是teh描述「pháiⁿ人」ê樣式,而且是tùi面部開始描述起。以利法先用「面佈滿脂油」、「腰堆滿肥肉」,描述作惡ê人ê面相,ná親像一位因欺詐別人而自肥者ê圖像,先知阿摩司tī kā伊譴責hit時代北國以色列富貴別人ê婦女,講in肥得像巴珊ê母牛仝款(參考阿摩司書四:1、六:4—6)。續落來伊講chiah-ê圖謀別人財富肥了家己ê人,其惡質行踏就是佔領「無人khiā起ê房屋」。厝會án-ne變成空屋,就是因為屋主欠債被賣為奴,若無,就是hō͘故意徵兵去相戰死tī戰場,然後,chiah-ê有權勢者就利用機會進入侵佔。M̄-koh以利法講án-ne得來ê財富mā bē存留jōa久,因為這是「不義之財」(箴言十:2、十三:11a)。Chit種人一定無法度逃避「烏暗」ê侵襲,以利法講chiah-ê「pháiⁿ人」ê性命ná親像枯枝落葉一般,若m̄是被風吹散,就是會hō͘當柴火燒毀。

第31到35節,chit段經文是chit章ê總結,以利法beh表明ê是:「pháiⁿ人」終必親像凋零、lian去ê病樹,mā像iáu未成熟就落地ê果子,甚至會親像無gín-á延續性命到下一代ê人,連想求暗時ê安息mā bē-tàng,因為in做上帝看做邪惡ê事。包括第31節所講ê「虛假」kah第35節ê「詭詐」。伊講chit種pháiⁿ人tī上帝ê審判「日期未到」,就已經凋零lian去à,因為in發展起來ê基礎是虛假ê。Kah-ná果子樹上ê果子若是tī iáu未成熟前就出現落果ê現象仝款。因為in ê性命是建構tī虛假ê基礎上,chit種虛假包括上帝siōng討厭ê o͘-se行為。以利法甚至講「m̄敬畏上帝ê人」,kan-taⁿ會帶來上帝ê詛咒,bē有賜福。因為chit種pháiⁿ人kan-taⁿ會「圖謀禍害,為非作pháiⁿ」。

重新查詢 專卷研經 約伯記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net