耶利米書 7章16節 到 7章34節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit段經文是上帝提醒先知耶利米,ài伊m̄免替以色列人民代禱,因為上帝根本就無想beh聽,mā bē聽。基本上有chit種了解:真正上帝ê先知,一定會為家己ê子民向上帝祈求(參考廿七:18,創世記十八:22—25,出埃及記三十二:31—32,撒母耳記上十二:23)。M̄-koh當上帝禁止祂忠實ê奴僕代禱ê時,he表示問題真嚴重,mā說明因為上帝已經放棄了祂ê子民,而上帝會禁止先知耶利米替in向祂祈求,其原因就tī第13節。

Koh講,chit段經文mā講出先知信息ê共同點:上帝並m̄是歡喜人ê祭品,上帝歡喜ê,是人行公義、好憐憫ê心,而且是會以謙卑ê態度跟tòe祂ê旨意而行(參考彌迦書六:8)。先知耶利米想beh強調ê是:若是連聖殿lóng m̄保了(參考本章第12節),獻祭koh有甚麼用?人民會hō͘「趕走」(參考第15節),koh ài如何獻祭?ài怎樣獻祭?若是上帝lóng m̄聽以色列人民ê祈禱了,獻祭ê意義koh tī tó位?這是chit段經文所提出來反省ê功課。Á猶大人民受掠,mā說明是上帝懲罰ê結果。

第16節,上帝ài先知耶利米「m̄-thang替chiah-ê人祈禱」,chit種情形出現kúi-nā pái(參考十一:14、十四:11)。Á siōng嚴重ê經文就是tī第十五章1節,上帝甚至講就算「摩西kah撒母耳」khiā tī祂ê面前為以色列人民代求,上帝mā bē聽。這表示以色列人民所犯ê罪,已經嚴重到無法度得tio̍h上帝ê赦免。

第17到20節,chit段經文thang參考耶利米書第二章28節、第十一章13節、第四十四章9節。Chiah-ê經文lóng tī說明猶大人民tī自稱做上帝之城ê耶路撒冷,設置真chē拜偶像ê神壇,差不多是「猶大各城鎮,tī耶路撒冷ê大街小巷」lóng thang看會tio̍h。而且拜偶像ê行為m̄-nā是父母,卻是全家大細lóng參與。上帝認為猶大人民用chit種方式teh「激怒」祂,結果kan-taⁿ會為家己帶來koh khah大ê「傷害」。因為上帝ê忿怒會親像「燄火燒」地「傾瀉」tī猶大所在地,包括「人、動物、樹木,kah五穀」lóng會受tio̍h波及。

第21節,chit節提起有關獻祭ê規矩,「有kóa牲祭tio̍h燒光」,是teh指pái tī祭壇上ê燒化祭全部lóng tio̍h燒光(參考利未記一:6—9、12—13、17),bē-tàng存留。Á「有kóa牲祭thang食」,chiah-ê包括獻素祭chhun落來ê部分,祭司thang食(參考利未記六:16—17),iáu有就是贖罪祭ê部分,祭司kah伊ê家屬mā thang食(參考利未記六:26、29、七:6、7—10)。M̄-koh上帝已經拒絕in ê獻祭,無論in獻上ê是甚麼,上帝lóng拒絕,因為án-ne講出「不如kā所有ê祭肉通通食掉」,chit句話已經teh說明in ê獻祭,只不過是一種障眼法,表面上看起來真敬虔,實際上並m̄是án-ne,因為in iáu是照樣去各山頭燒香祭拜偶像神明,所以上帝講祂不接受chit種獻祭,不如in直接kā祭物食掉會khah kui氣。

第22到26節,chit段經文真重要,因為chia講上帝領以色列人民出埃及ê時chūn,並無「命令in獻燒化祭á是其它祭物」,chit句話thang參考阿摩司書第五章25節ê記載,先知阿摩司講出仝款ê信息。其實thang瞭解,chiah-ê關係獻祭ê條例規定,lóng是進入迦南地了後訂定ê。上帝並m̄是歡喜人一方面用隆重ê獻祭禮儀來表明in對上帝ê敬拜,soah koh同時去拜偶像神明。Tī先知ê信息中,類似chit種信息mā一再出現(參考以賽亞書一:11—15,何西阿書六:6,阿摩司書五:21—24,彌迦書六:6—8)。先知耶利米傳出上帝ê信息真清楚,講上帝對猶大人民ê要求只有一點:遵行祂ê道路。可惜ê是猶大人民並「m̄聽從,mā m̄-chhap」,而且是「jú變jú pháiⁿ」,甚至是比in ê祖先「koh khah頑劣,koh khah悖逆」。

第27到28節,thang參考第13節、第25節。
上帝kā先知耶利米講,m̄-thang期待悖逆ê猶大人民會聽從伊ê勸勉,若是in會聽,上帝早就赦免、赦免in了(參考以賽亞書六:9—10)。即使án-ne,上帝iáu是beh先知耶利米去責備in,講猶大國上tùi執政者到一般以色列人民,lóng是同出一個法度,已經是「忠信喪盡」,kui個國家、社會lóng充滿欺騙,無誠實thang講。 

第29節,這是一首詩歌。
「剃光頭毛」是表示無清氣所採取ê行動。希伯來文ê「髮」字,kah「the̍h細耳」chit-ê詞有關,代表神聖ê記號(參考民數記六:2)。因為án-ne,當分別為聖ê「拿細耳人」受tio̍h無清氣纏身ê時,就是beh kā頭毛kah鬍鬚剃掉(參考民數記六:9),表示家己無清氣,需要koh再重新開始。摩西律法真清楚記載,bē-tàng剃掉頭毛、鬍鬚(參考利未記十九:27)。Tī以色列文化看起來,對一個人siōng大ê侮辱方式,就是kā hit人ê頭毛剃掉,á是剃掉伊ê鬍鬚(參考撒母耳記十:4—5)。因為頭毛teh象徵一個人ê能力。因為án-ne,做一個人頭毛被剃掉後,表示chit-ê人已經會失去力量,成做非常虛弱ê人(參考士師記十六:17)。「剃光頭毛」mā是一種表達哀傷ê方式(參考約伯記一:20,彌迦書一:16)。

「到山頭去唱輓歌」,這是一種諷刺ê詞句,表示ài猶大人民去向chiah-ê in所bat熱心崇拜過ê虛假神明哭訴,看chiah-ê偶像神明ē-tàng施展甚麼能力來拯救in脫離苦難。

第30節,chit節是非常嚴重ê控訴,猶大人民竟然kā上帝所「憎恨ê偶像」mā khǹg tī耶路撒冷「聖殿」裡。Chit種情形先知以西結講得koh khah具體(參考以西結書八:5、10、12、14、16)。猶大瑪拿西王時代,就是tī聖殿中khǹg了亞舍拉女神像供人民祭拜(參考列王記下廿一:4、7),莫怪上帝會遠離聖殿kah耶路撒冷城,到東邊ê橄欖山頂觀看耶路撒冷城被敵人毀滅(參考以西結書十一:23)。

第31節,「欣嫩子谷」,這是耶路撒冷城外ê垃圾場,mā thang當做「地獄」解釋。「陀斐特祭壇」,表示火燒ê火。因為tī「欣嫩子谷」設置祭壇火燒牲祭獻祭hō͘偶像神明,表示祭祀ê禮儀非常持久興盛。

Chit節thang看出猶大人民差不多lóng變成「巴力」信仰了。因為in mā學會曉燒獻「家己ê kiáⁿ」hō͘神明,chit種tī亞哈斯王kah瑪拿西王時代lóng有過chit種惡質行為(參考列王記下十六:3、廿一:6),而這lóng是摩西律法所嚴厲禁止ê(參考申命記十八:10)。

第32到34節,chit三節講出上帝kā對猶大人民採取嚴厲ê懲罰,就是beh kā in為偶像神明舉行獻祭ê所在,變成敵人大屠殺in ê所在,因為án-ne「欣嫩子谷」kah「陀斐特」kā改名成做「屠殺谷」,而且死亡人數是chē到無法度一一埋葬,kui氣就全部用火燒,而來不及火燒ê屍體就只好隨在飛鳥行獸吞食,m̄-nā án-ne,猶大國會滅亡,無koh有任何歡笑ê聲音,mā無koh有人辦婚宴喜慶ê活動,過去原本繁榮ê各城鎮kah耶路撒冷城,mā kā變成荒涼ê所在。

重新查詢 專卷研經 耶利米書系列
錯誤回報,請聯繫