耶利米書 31章1節 到 31章14節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章是續接第三十章ê內容,先知耶利米傳出「安慰ê信息」。Chit章ê特點就是,tùi第2節開始直到第22節止,內容lóng是有關tī主前721年被亞述帝國所滅亡ê北國以色列;而第23到26節chiah論到有關南國猶大,到第27到40節則有關南、北兩國ê情況。Chit-ê信息對亡國後過奴隸生活ê以色列民族來講,是真大ê鼓舞kah安慰,因為in終其尾ē-tàng期待結束hit段成做亡國奴ê生活了。上帝應允beh hō͘以色列人民重tńg來故土,重建破碎ê家園,chit對kui個以色列民族來講是真大ê激勵,mā是維繫kui個民族bē致到滅族siōng重要ê因素。尤其是當先知傳出信息講,in會有家己ê人來統治,chit位統治者是出tīin本族ê人,koh khah重要ê是chit位統治者kah上帝ê關係非常親密,hō͘ in kā因為án-ne重建kah上帝ê關係,上帝beh做in ê上帝,in beh做上帝ê子民(參考耶利米書三十:21—22)。這ē-sái講是一份非常重大ê「希望ê信息」。

Chit段詩歌是針對北國以色列人民傳出ê信息,lóng teh強調上帝beh帶領四散ê北國以色列子民tńg來到故鄉。

第1節,chit節真清楚表明上帝kah「以色列各族」ê關係,這「各族」一詞,是teh指以色列民族ê十二個支派,mā用典型ê立約語句來表達上帝kah以色列民族之間親密ê關係,就是上帝beh做以色列民族ê上帝,而in kā作上帝ê子民。

第2到3節,chia出現「tī曠野」一詞,是先知耶利米重新帶領in回想過去祖先行出埃及進入曠野ê時代,tī he siōng艱困ê環境下,上帝並無棄sak in。雖然in亡國了後,人民受掠而且受賣到世界各地去做奴隸,m̄-koh上帝並無bē記得in,卻是kah in同在。Ná親像「tī曠野」一般過漂流日子ê苦難,chit-má in是四散到各國去,就ná親像漂流tī曠野一般。而且chia非常清楚表明上帝疼惜殘存ê以色列人民,特別是beh「以信實無變ê疼」疼in。這「信實」一詞,表明上帝kah以色列人民立落來ê性命之約,上帝永遠bē bē記得kah祂立約ê子民。

第4到5節,chia講上帝beh重新建立以色列民族。Á in必定會因為án-ne而興高采烈地「the̍h起鈴鼓,唱歌跳舞歡呼」,ná親像phah贏凱旋tńg來ê軍隊受tio̍h燒熱烈歡迎一般。因為有上帝ê看顧、保守,以色列人民thang「tī撒馬利亞ê山頂重新栽種葡萄」。注意「葡萄園」通常lóng是用來象徵以色列民族,這表示上帝kā重新建立chit-ê國家。Á tī chia ê「撒馬利亞」是teh指北國以色列ê首都撒馬利亞,hit-ê城tī主前721年被亞述帝國hō͘摧毀,國家被滅亡,人民受掠伊去。Taⁿ,先知傳出ê信息指出,上帝teh beh tī撒馬利亞重新建立以色列人民ê國度,這表示北國以色列人民會重新tńg去in ê故鄉過安定ê生活,bē koh再有災難發生。

第6節ê chit句「來,咱上錫安去朝見上主—咱ê上帝」,tú好teh說明分裂ê南北兩國kā tùi án-ne合一,大家lóng會同到耶路撒冷敬拜上帝,以色列民族bē koh再有分裂。

第7到9節,第7節thang參考申命記第廿六章19節。

先知耶利米傳出上帝beh拯救「以色列殘存ê人民」,並且mā tio̍h恢復in重前ê榮耀,ná親像大衛王時代ê以色列帝國仝款,成做「siōng偉大ê國家」。Chiah-ê「殘存ê人民」即使是四散到「天涯海角」,上帝mā lóng tio̍h hō͘ in同齊tńg來到故鄉,包括「chheⁿ-mê-.ê、跛腳ê、孕婦、產婦,lóng tio̍h成群結隊kah in同齊tńg來」,chiah-ê人真可能是tī戰爭中無被俘虜ê人,mā可能是in tī受掠之地因為工作而受傷,mā因為án-ne,chiah有先知以賽亞傳出ê信息,講上帝beh醫in,hō͘ in也ē-tàng tī重新tńg去故鄉ê時帶性命ǹg望(參考以賽亞書三十五:5—6)。特別是孕婦、產婦,chiah-ê人lóng kā是新ê世代ê主力,因為in所生落來ê gín-á 會成做新一代ê希望。Tī chiah-ê重回家園ê隊伍中,會發見有人是「一路哭tio̍h tńg來」,因為性命得tio̍h解脫喜極而泣(參考以賽亞書五十五:12)。上帝kā帶領in行「過溪水邊,領in行平坦ê路,bē致到絆跌」)。

第9節最後chia講上帝「是以色列ê老父」,chit句話thang參考申命記第三十二章6節,以賽亞書第六十三章16節。表明以色列人民kah上帝之間ê關係,就ná親像gín-á kah老父之間ê親密,無法度分開。Á「以法蓮是我ê大kiáⁿ」,這「以法蓮」mā是teh指以色列人民ê意思。因為以色列人ê傳統beh kā大kiáⁿ獻hō͘上帝。因為án-ne,摩西律法就規定,只要是大kiáⁿ,就beh「贖」tńg來(參考出埃及記十三:1—2、11—16)。

第10節,「遙遠ê海島」,表示四散到真遠ê所在ê意思。上帝ê信息bē遺漏任何一個所在(參考以賽亞書四十一:1),連四散到海洋上各地ê島嶼mā bē遺漏,上帝beh「保護in,ná親像牧者保護羊群」,因為以色列人民就是上帝ê羊群(參考詩篇廿三:1)。

第11到13節,chia講上帝beh tùi巴比倫帝國手中kā以色列人民「就」出來。並且帶領in tńg來到故鄉「錫安山頂歡樂歌唱」。因為得tio̍h釋放,koh tī原本荒廢ê故鄉,taⁿ是「水源充足ê田園」,而且「五穀、新酒、橄欖油、牛羊」lóng「無koh缺乏」,真自然tek就有來自各地ê人群會「蜂擁而來」。

第14節,「眾祭司有豐足ê食物」,意思是以色列人民kā有夠額豐富ê食物thang用,而且teh獻祭上也ē-tàng滿足眾祭司ê需要。因為祭司是tùi人民ê獻祭品中得tio̍h生活所需要ê(參考利未記七:31—36)。

重新查詢 專卷研經 耶利米書系列
錯誤回報,請聯繫