以賽亞書 60章1節 到 60章22節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章kah頭前第五十六到五十九章ê譴責內容完全無仝;tī chit章中,一再提起重新建造起來ê耶路撒冷城,會成做萬民萬國敬拜ê中心,原因是上帝賜福耶路撒冷,tī chit上帝親自帶領、保守ê所在,只有公義,無凶暴,koh khah bē有戰爭,因為大家lóng知影上帝是性命ê主。Tī祂ê治理之下,hiah-ê人會重新看見性命ê亮光,無論是日時á是暗夜,性命永遠充滿希望。

第1到3節,這是一句呼喊耶路撒冷ê聲音,kā以色列人民講「起來」,因為暗時已經過去,而「上主ê榮光」會照耀in。透過in tùi上帝得tio̍h ê亮光,hō͘過去生活tī黑暗中受奴役ê人民會看見希望,m̄-nā án-ne,所有其他國家ê君王kah人民,mā因為án-ne而想beh來接近耶路撒冷。Chit種信息tī第四十九章7節、第五十二章15節、第五十五章1節lóng有提起。

第4到5節,thang參考第四十九章18節、22節。

Chia真清楚指出受掠ê以色列人民會扶老攜幼地tńg去故鄉,就算tú出世ê幼年gín-á mā會有人協助「背tio̍h tńg來」。無論in hông掠去ê所在距離故鄉有chē遠,lóng bē阻礙回鄉ê決心,hiah-ê人因為得釋放重獲自由。而且m̄-nā是hō͘擄ê人民會tńg來,而且iáu會有真chē商隊來chia進行買賣,hō͘耶路撒冷重新恢復往年ê繁華景象。

第6到7節,「米甸」,是tī約旦河外曠野地區ê游牧民族。「以法」,是米甸ê kiáⁿ(參考創世記廿五:4),tī波斯灣以東。In父子兩代會帶來「示巴黃金kah乳香」,而這兩項物件lóng是用tī當時聖殿ê裝飾kah敬拜(參考耶利米書六:20)。

「示巴」,tī非洲ê東部,以產香料kah黃金出名。

「基達」,chit族群是用實瑪利ê後代(參考創世記廿五:13),mā是出名世界ê游牧民族貝lóng因人ê祖先。In kā帶siōng好ê羊群來到耶路撒冷,作為獻hō͘上帝ê牲祭。

「尼拜約」是用實瑪利ê大kiáⁿ(參考創世記廿五:13),in mā是用放牧為生。

過去以實瑪利chit族群ê kiáⁿ孫,一直kah雅各ê kiáⁿ孫之間有真大ê衝突、隔閡,taⁿ lóng會因為為上帝tī耶路撒冷,而hō͘ in重新tńg來朝拜、進貢,大家lóng tio̍h「頌讚上主ê作為」,tio̍h tī上帝ê聖殿獻祭感謝上帝,hō͘耶路撒冷聖殿「比以前光耀輝煌」。

第8到9節,chit兩節所有ê人lóng「像雲飛來,像粉鳥tńg來巢」仝款安全tńg來,無失迷方向,而且速度真緊。Ná親像頭前已經提起過ê,chiah-ê回鄉ê以色列人民iáu帶大量「金銀」tńg來,in m̄是beh做買賣經商,而是beh「奉獻hō͘上主—以色列神聖ê上帝」,表示in心中ê感恩。

第10到11節,chit段經文講述回鄉後ê以色列人民,會tī上帝ê賜福下,重新恢復以往ê榮耀,有「外族人beh來替」in修建已經毀壞ê「城牆」,m̄-nā án-ne,iáu有真chē「國王beh服事」in,因為chiah-ê君王lóng是帶頭率領伊ê子民來加入建城ê工作。過去上帝「bat tī受氣ê時chūn懲罰」in,m̄-koh「chit-má beh賜」,kā in賜福koh khah chē ê「恩惠慈愛」。過去荒廢ê耶路撒冷城,taⁿ城門會「日瞑phah開」,因為chit-ê城會成做萬國萬民敬拜ê中心,隨時lóng會有tùi遠地而來ê人beh來朝拜上帝,而且來進貢、敬拜ê人,iáu包括「國王」在內。

第12節,chit節kah頭前所講ê真不搭調,真可能是一節獨立ê經文。M̄-koh chit節mā講出一個事實:即使有重建耶路撒冷,kah受掠ê以色列人民陸續tùi世界各地被釋放回鄉ê事實,m̄-koh iáu有一kóa族群繼續teh抗拒上帝ê救恩,因為án-ne,chit節講出當hiah-ê人藐視祂ê救恩ê時,上帝是會忿怒ê,藐視上帝神聖ê人會受tio̍h嚴厲ê懲罰,懲罰可能是「滅亡」,á是in ê國家會「完全荒廢」。

    另外一方面,chia可能mā是暗指撒馬利亞人kah亞捫人,in bat阻擾耶路撒冷城重建ê工程(參考尼希米記第四章)。

第13到14節,thang參考第四十九章7節、23節。

Ná親像所羅門時代建造耶路撒冷聖殿ê時,有「黎巴嫩樹林中siōng好ê木料—松木、柏木、黃錫木」作為建造聖殿ê建材,taⁿ以色列人民tńg去故鄉後ê耶路撒冷,kā koh再重現昔日所羅門王時代ê輝煌記錄。M̄-nā án-ne,chit-ê城mā 會成做萬國萬民敬拜上帝ê中心。因為有上帝同在,過去bat「壓迫」、「藐視」過以色列人民ê lóng kā改變,因為in看tio̍h上帝ê榮耀光照,hō͘ hit-ê城成做「上主ê城」、「神聖上帝ê錫安城」。

第15到16節,chit兩節講出上帝對祂子民ê應允,就是beh重新看顧以色列人民,上帝siōng tāi先tio̍h恢復耶路撒冷城過去ê榮耀,hō͘它成做大家歡喜來聚集做伙ê所在,而且是hō͘人「永遠快樂ê所在」。過去欺壓、迫害過以色列人民ê列國,in ê君王會「像老母」仝款「哺養」以色列人民,表示in ê付出是一種心甘情願ê疼。Tī人看起來是無可能ê事,全能ê上帝卻一定會照計畫完成chit件救贖工作。

第17到18節,chia用「黃金」、「銀á」、「銅」、「鐵」來形容回鄉後ê以色列國,kā koh一pái成做一個富裕ê國家,koh khah重要ê是,統治in ê君王會「以正義和平治理」in,tī chit種國度內,kā「無koh聽見凶暴ê聲音」,mā無強國ē-tàng入侵以色列ê國境去「蹂躪」。因為有上帝保護tio̍h in。

第19到20節,chit節講出一個非常全新ê世界,是有上帝ê亮光照耀tio̍h,因為án-ne,只要有上帝亮光照耀ê所在,就夠額à,並無需要「日頭」kah「月娘」。因為上帝就是in「永遠ê光」。有上帝親自照顧ê所在,無有時間ê限制,甚至是超越時間ê觀念。Mā bē「悲傷ê日子」,取而代之ê是喜樂。

第21到22節,tī上帝照顧看守之下ê以色列人民,會「秉行公義」,而且會hō͘ in「永遠繼承chit-ê地」,好「彰顯」上帝ê「榮耀」。Tī上帝帶領之下,tī人看起來「siōng小ê家會成做大族,siōng弱ê族會成做強國」。

重新查詢 專卷研經 以賽亞書系列
錯誤回報,請聯繫