以賽亞書 57章1節 到 57章13節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章真真明顯分做兩個部分;第一段是tùi第1到13節,chit段經文清楚指出回鄉ê以色列人民,in ê生活態度並無改變做上帝歡喜ê樣式,可能是in teh beh tī巴比倫崇拜ê偶像神明帶tńg來故鄉,甚至tī道德生活規範上放蕩不羈,iáu想beh隱藏所犯ê過錯。上帝koh一pái透過先知ê警戒,hō͘ in知影,只有óa靠chit位帶領in離開奴隸之地ê上帝,chiah是in永遠生存落去ê途徑。第二段是tùi第14到21節,Tī chit段經文中,先知ê信息koh一pái傳出上帝憐憫、慈悲ê疼。雖然以色列人民中間,有kóa人是親像第一段所敘述ê hit種m̄知悔改,m̄-koh上帝並無因為án-ne就放棄in,iáu是繼續勸勉in,只要in徹底悔改,上帝一定會醫in,赦免in所犯ê過錯。Ná親像tī第五十六章6到7節所提起ê,tio̍h趁上帝iáu thang靠近ê時chūn,tńg來chhōe上帝。

為甚麼chiah-ê以色列人民回鄉了後,生活就真緊koh墮落了?原因之一可能是in回鄉後,真緊to̍h受tio̍h hiah-ê khiā起tī in土地頂面ê外族人,á是已經棄sak上帝ê人ê影響。另外一種可能,就是hiah-ê留tī巴勒斯坦故鄉kah外族通婚,á是寄居tī巴勒斯坦ê外族人,in mā有人知影耶和華上帝ê信仰,m̄-koh並無真確認bat,in只學tio̍h一kóa祭祀禮儀kah虛有其表ê信仰。M̄-koh chiah-ê人已經形成一個有力ê團體,對chiah-ê tú tùi巴比倫tńg來ê以色列人民,採取剝削、欺壓ê態度,這hō͘先知以賽亞非常忿怒,伊koh一pái傳出上帝忿怒ê信息,指出in錯誤ê行為。因為án-ne,chit段經文ná親像第四十一章1到7節,á是第四十三章8到13節ê信息仝款,提醒chit群放蕩不羈ê人民,tio̍h認清真正主宰歷史ê是耶和華神聖ê上帝;祂是創造ê主,mā是性命ê主宰。Bē記得上帝,只是為家己帶來死亡,m̄-koh若歸向祂,就有性命。

這是一段teh譴責以色列人民ê信息。先知以賽亞真清楚指出以色列人民並無因為亡國被掠到巴比倫做奴隸,有警誡、真心悔改ê意思,反tńg koh一pái去拜偶像神明。因為án-ne,先知傳出嚴厲ê信息,譴責以色列人民kā拯救並帶領in tńg去故鄉ê上帝hō͘遺bē記得。

Koh講,Tī chit段經文中,先知以賽亞傳出ê信息除了譴責以色列人民棄sak上帝外,mā同時kā伊譴責in用不公平ê手段對待家己ê同胞,hō͘ hiah-ê虔誠ê人、好人、行為正直ê人仝款tú-tio̍h到迫害,m̄-koh上帝會看顧、接納chiah-ê被迫害ê人。

第1到2節,「好人死去」,所謂「好人」指ê是kah上帝保持和好、親密關係ê「義人」,kah「虔誠人」ê意思仝款,lóng是teh指對上帝忠實ê人。Chia講chit種人往生反tńg是一件好事,至少in thang「避免將來ê禍患」,因為上帝會hō͘ chiah-ê人享受「平安」ná親像「行為正直ê人「因死而得安息」仝款。

第3到4節,「罪人應該來受審判」,聖經提起「罪人」,是teh指拒絕承認上帝是創造主、神聖、拯救者,是kā家己當做kah上帝同等ê人,chit種人kah狂傲者仝款(參考詩篇十四:1)。先知以賽亞強調chiah-ê狂傲ê人,並無比「巫師」、「姦夫」、「妓女」等等chiah-ê人好,因為仝款lóng是做上帝所討厭ê事。

第5到6節,chiah-ê棄sak上帝ê狂傲者,會「tī綠樹下行淫」、「崇拜繁殖ê神明」,並且「tī山谷洞穴中kā家己ê gín-á當牲祭獻上」等,chiah-ê行踏看起來kah-ná真隱密,m̄-koh上帝卻非常清楚,一定會嚴厲懲罰in。Chia提起用「光滑ê石頭當神明」,意思是teh指欺騙、不誠實ê意思。Á「石頭」表示愚昧,無反應。意思是teh指chit種神明是虛假ê、不實在ê,對信眾ê祈求bē有任何反應。

第7到8節,「高山」,kah第5節ê「山谷洞穴」連結起來,表示整座山丘lóng充滿tio̍h chiah-ê虛假ê神明廟宇。為tio̍h beh獲取koh khah chē財富,甚至利用崇拜chiah-ê偶像神明有淫亂ê行為。In用chit種方式來「滿足家己ê慾望」,chit句話講出拜偶像真實ê心情,就是為tio̍h beh滿足家己ê需要。這就ná親像妓女仝款,只要有錢thàn,伊願意kah任何人上床。摩西律法真清楚指出,chit種行為所thàn取ê錢是無清氣ê,bē-tàng the̍h來奉獻hō͘上帝(參考申命記廿三:17—18)。

第9到10節,這是一種譬喻,表示in為tio̍h拜偶像神明,打扮得非常súi。「摩洛」ê神是迦南地ê神祇之一,是屬tī「陰間」ê神,據傳chit種神明siōng歡喜信徒獻兒童為祭品。經文中記載in hō͘盡氣力希望透過各式各種ê禮儀崇拜得tio̍h拯救,甚至燒獻孩童hō͘ chiah-ê神明,mā是枉然,原因真簡單,chiah-ê lóng是虛假ê神明,根本就bē回應人ê任何問題kah需要。

第11到13節,先知以賽亞傳出上帝對以色列人民棄sak祂ê感嘆,所使用ê詞句lóng是一種譬喻ê方式。表明以色列人民kah上帝之間ê關係破裂,已經到à一定tio̍h開庭審判ê時chūn,mā只有án-ne chiah會喚醒以色列人民。這幾節mā表示上帝已經容忍到極點,而以色列人民則相對ê放蕩到目無法度紀。Chia指出以色列人民對上帝「講白賊」,上帝teh問以色列人民,in到底驚ê是甚麼?若無ná會對上帝講白賊?上帝mā問in是m̄是因為in感覺上帝對in chit種拜偶像行為無隨時ê反應,認為上帝「久長緘默」,就表示默許in ê行為是正確?既然án-ne,上帝就放任以色列人民去期望in所崇拜ê hiah-ê假神會來救in了,上帝bē koh再chhap in,m̄-koh hiah-ê對祂忠心ê人,上帝一定會保存in ê性命,hō͘ in繼續生活tī「chit塊土地頂面」,並且接受in ê「敬拜」。

重新查詢 專卷研經 以賽亞書系列
錯誤回報,請聯繫