何西阿書 1章1節 到 1章11節   背景資料  下一筆
先知何西阿是屬tī主前第八世紀ê先知,tī伊ê時代,ē-sái講是北國以色列siōng繁榮ê時代,人民teh過安定、富裕ê生活。Tī chit種世代裡,人對信仰ê事往往是無忠實ê,通常比較khah傾向kā信仰ê事當做社交活動ê一種,真少人會認真想tio̍h敬虔ê宗教心靈ê重要性。Tī經濟生活富裕ê社會裡,人siōng常想tio̍h ê是怎樣thàn取koh khah chē ê財富,認為án-ne就ē-tàng過koh khah好ê生活。真少人會想tio̍h為tio̍h達成thàn取koh khah chē財富,人心往往表現出像創世記作者所講ê「人類ta̍k個邪惡,頭尾心懷惡念」(參考創世記六:5)。Á chit種為tio̍h thàn取koh khah chē財富致使倫理道德ê淪喪,以及信仰品質墮落ê案例,lóng thang tùi聖經ê文獻中看會出來。

Chit章真清楚上帝ài先知何西阿去娶一個會對伊無忠實ê bó͘,用chit種方式teh譬喻上帝「娶」了以色列民族做bó͘,雖然知影bó͘會曉背叛,上帝á是期待bó͘會tńg來到身邊來。Chit章甚至講先知何西阿ê bó͘歌蜜有娠生kiáⁿ,連為gín-á號ê名,lóng teh譬喻tio̍h以色列民族背叛上帝了上帝。

第1節,chit節一開始就提供了真重要ê歷史背景,而且是包括南北二國ê政治年代。Chia提起南國猶大ê幾位君王,分別是:「烏西雅」(主前792~740);「約坦」(主前750~732);「亞哈斯」(主前735~716);「希西家」(主前716~687)等。In lóng是屬tī主前第八世紀ê世代。接著作者講北國「以色列國由約華施ê kiáⁿ耶羅波安王統治」,chia ê耶羅波安王是teh指耶羅波安二世。伊統治北國以色列是tī主前793年到753年。Chit段期間是北國siōng興盛ê時代,m̄-nā經濟能力強,而且國勢向外擴展甚快。Tī伊統治下,收復了伊tī約旦河東所失去ê有khah好地方,甚至有kóa以色列人民kā它看做是「救星」(彌賽亞ê意思)。如果tio̍h講一個國家強弱,耶羅波安二世ê時代,ē-sái講是北國以色列自分裂以來siōng強盛ê時代,m̄-koh就tī chit時chūn,上帝ê話臨到先知何西阿,ài伊傳達上帝hō͘伊ê信息。

「何西阿」,chit-ê名ê意思是「救恩」。除了以上chiah-ê君王時代ê資料背景kah伊ê老父「備利」chit-ê名外,關係伊ê資料lóng付之闕如,這是非常可惜ê事。

第2節,chit節講上帝ê話藉tio̍h先知何西阿beh傳hō͘「以色列人」。Chit-ê信息ê內容是beh先知何西阿「去結婚」,而且結婚ê對象是beh伊去娶一位會對伊「不貞」ê bó͘,甚至in生落來ê kiáⁿ mā會像老母仝款「無忠實」。然後續落來就講出chit種婚姻關係,就是親像上帝kah以色列民族之間ê關係仝款,是夫妻。若是bó͘對丈夫無忠實,就表示bó͘ ná親像「淫婦仝款」。用chit種方式來形容以色列民族對上帝ê無忠實,「背離」了上帝,而且是一代傳一代,連下代kiáⁿ孫lóng對上帝無忠實。

第3節,先知何西阿娶一個名叫「歌蜜」ê cha-bó͘人做bó͘。歌蜜,chit-ê名真可能就是一位tī廟裡當廟妓ê cha-bó͘人。Chit節講in結婚不jōa久,就生「一個kiáⁿ」。

第3到5節,chit節講先知何西阿遵照上帝ê旨意去kah「滴拉音ê cha-bó͘-kiáⁿ歌蜜結婚」,而且「生落來一個kiáⁿ」。先知何西阿照上帝ê旨意號名為「耶斯列」。這是一個地名,mā是古代ê軍事要地(參考士師記六:33)。Chit-ê名ê意思是「上帝趕散」。在列王紀下第九到十章記載耶戶bat tī chia造反,刣盡了亞哈王室家族,篡奪王位,結束暗利王朝ê統治。因為hit-pái大屠殺ê影響,每pái有人提起「耶斯列」chit-ê名稱,就會想起感覺一種不祥ê預兆teh beh來臨。現在上帝ài先知何西阿kā家己ê kiáⁿ號名為「耶斯列」,mā有意思beh表明上帝beh審判以色列人民,而且chit種懲罰是嚴重ê,ná親像當年耶戶tī耶斯列篡奪王位後,對暗利王朝進行大屠殺仝款。現在上帝beh施行審判,「結束耶戶ê王朝」,這等於是beh摧毀「以色列ê軍隊仝款」,表示北國以色列會被消滅,這是因為in所犯ê罪ê緣故。

第6節,「歌蜜koh再有娠,生一個cha-bó͘-kiáⁿ」,上帝ài先知何西阿為chit-ê cha-bó͘-kiáⁿ號名為「羅‧露哈瑪」。Tī以色列文化中為gín-á號名是有非常意義ê,tī in ê看法裡,名是有真實性命經驗ê意義。這m̄-nā是一個人ê記號,mā teh代表chit-ê人ê性命kah上帝之間互動ê關係。「羅‧露哈瑪」所代表ê是「上帝不憐憫」,這已經講出chit-ê cha-bó͘-kiáⁿ kā成做棄嬰般ê可憐,無人會疼惜,mā無人會替伊講話。用chit種名teh象徵kui個以色列人民tī亞述帝國統治之下ê新生代仝款,無論是jōa-ni̍h-á痛苦,mā bē有人疼惜、憐憫。

第7節,chit節kah第6節是相對ê;上節講上帝無koh愛北國以色列,卻teh疼南國猶大。Chia講上帝beh「愛猶大這一間」。Chit節反應了主前722到721年,以及主前701年ê歷史背景,就是當時亞述帝國軍隊進攻耶路撒冷,hit時是希西家統治時代,上帝保護耶路撒冷城免tī被亞述帝國攻破而淪亡。Chia講上帝ê拯救「m̄是用戰爭,m̄是用弓箭、刀劍、軍馬、騎兵解救」,這表示上帝beh用奇妙ê作為,chit種作為kah一般君王、國家ê觀點大無相仝。

第8到9節,講先知何西阿ê bó͘「歌蜜kā她ê cha-bó͘-kiáⁿ羅‧露哈瑪斷奶後koh有娠,生一個kiáⁿ」,上帝ài先知何西阿hō͘ chit-ê cha-bó͘-kiáⁿ號名為「羅‧阿米」,意思是講上帝kah以色列人民ê關係已經切斷à。這表示講以色列民族無koh是上帝ê子民,上帝mā「m̄是」以色列民族ê上帝。這說明了上帝kah以色列人民之間ê「約」已經破壞、斷絕à。過去上帝kah以色列民族之間所立約ê,就是祂是以色列人民ê上帝,而以色列人民是祂ê子民(參考創世記十七:7,出埃及記六:7,利未記廿六:12)。這mā teh表示就án-ne以後,in kā失去上帝ê保護。

第10節,chit節前半句說明過去tī上帝賜福之下,以色列民族ê人口繼續增加,而且是chē到「像海沙仝款數不盡,量不完」,這是因為上帝hō͘ in in祖先ê應允。M̄-koh現在上帝拒絕繼續當in ê上帝,無koh承認以色列民族是祂ê子民ê時,表示chit種賜福會停止,真自然tek,表示人口會大量減少。

Chit節ê下半句講「有一工」,chit-ê詞往往用tī上帝審判ê時刻來到。Chit所在chit句「有一工」用來表示上帝ê審判過了後,會賞賜hō͘殘存ê以色列民族,hō͘ in koh一pái成做「永遠活ê上帝ê kiáⁿ,表示上帝beh赦免in過去所犯ê罪。

第11節,這是非常重要ê一節經文,mā ē-sái講是先知何西阿ê信息中心。Chia講「猶大家kah以色列家beh koh一pái聯合起來」,而且會有家己「推選」出來ê「領袖」,這lóng teh表示in 以後be7 koh是hō͘擄、被統治ê人民,卻是獨立自主,而且會tńg去家己ê故鄉,tī「家己ê土地頂面」安定地khiā起落來,thang「掖種」、「成長」、「壯大」,而且「繁榮起來」,這是極大ê好消息。

重新查詢 專卷研經 何西阿書系列
錯誤回報,請聯繫