希伯來書 7章1節 到 7章28節   背景資料  上一筆  下一筆
這kui章ê篇幅lóng是teh紹介麥基洗德chit位大祭司。M̄-koh無論是tī舊約創世記第十四章17到24節,á是詩篇第一一○篇4節,lóng只是提起麥基洗德是祭司,卻都無提起伊ê身世背景,á是伊到底是怎樣出現ê。不過因為創世記第十四章提起亞伯拉罕kah麥基洗德之間有過互動,因為án-ne,差不多猶太人lóng知影麥基洗德就是一位大祭司。

    第1到2節,chit兩節thang參考創世記第十四章18到20節ê記載。
Chia mā hō͘「麥基洗德」chit-ê名下一個定義為「正義ê王」。
Koh講,所謂「撒冷」,指ê是耶路撒冷。因為「撒冷」chit-ê名mā有「平安」ê意思,因為án-ne,「撒冷王」ê另外一個意思就是「和平ê君王」,這kah以賽亞書第九章6節所講hit位teh beh來臨ê彌賽亞是一個「和平ê君王」ê意思仝款。麥基洗德既是耶路撒冷ê王,mā是「至koân上帝ê祭司」,伊同時擁有兩個地位。

第3節,這是真特別ê寫法,kah創世記第十四章ê寫法有kóa差別;tī創世記雖然無紹介麥基洗德ê身世背景,讀起來會hō͘人感覺是資料不全。M̄-koh tī希伯來書chit種寫法,則有意表明:麥基洗德乃是tùi天頂降落來ê一位「大祭司」,是上帝所差派專程來到世間ê。因為án-ne,作者用「伊kah上帝ê kiáⁿ類似」chit句話來形容。

第4到10節,chit段經文mā是tùi創世記第十四章18到20節ê背景為底,主要以三點說明麥基洗德是一位tùi上帝來ê特別使者:

(1)連亞伯拉罕mā向麥基洗德「納」了十分之一ê戰利品,chit項舉動非常特別,尤其這kah利未人tùi獻祭物件中抽取十分之一ê意義無仝。

(2)麥基洗德為亞伯拉罕祝福,這表示伊比亞伯拉罕ê位階iáu koh khah koân,因為tī古代只有tī上位ê人thang為下位ê人祝福。因為án-ne,作者tī chia講「hō͘別人祝福ê比hit-ê受祝福ê人khah偉大」。(3)麥基洗德並無親像利未人,in照律法規定「收取十分之一」,m̄-koh iáu是會死去;m̄-koh麥基洗德雖然「mā收取十分之一,卻是活teh ê」,並無往生。

作者用頂面所講這三點來表明一個重要ê信息:猶太人心目中siōng重要ê祖先亞伯拉罕,lóng會向麥基洗德行頂面所講chiah-ê舉動,就thang想像麥基洗德是jōa-ni̍h-á尊貴à。

第11到12節,chit段經文講tio̍h耶穌ê背景,並無有祭司ê身分,因為耶穌是屬tī猶大支族ê kiáⁿ孫,而祭司乃是利未族ê kiáⁿ孫。會án-ne有耶穌ê出現,是因為祭司ê傳承出了問題,這問題無tī血緣ê傳承,卻是來自心靈ê潔淨。當時因為人心墮落,棄sak了上帝ê正道。因為án-ne,作者tī chia講「若是利未祭司ê制度ê工作是完全ê,就用不著有另外一種麥基洗德—m̄是亞倫—制度ê祭司出現」。Án-ne,既然「制度改變,律法mā得改變,這是真正常ê事。

第13到14節,「咱ê主」,指ê就是耶穌。伊並無屬tī利未支族ê kiáⁿ孫,卻是屬tī猶大支族ê人,m̄-koh chit支族ê人「從來無人當過祭司,tī祭壇前供職」過,摩西律法mā無從來m̄-bat有提起這猶大支族ê人有當祭司ê份。M̄-koh chit-má主耶穌已經成做像麥基洗德仝款ê大祭司,而且帶領所有信靠伊ê人tńg來到上帝面前。因為án-ne,過去摩西律法ê規定,chit-má lóng無適合koh再用à。

第15到19節,tī第3節作者bat講過麥基洗德「無老父,無老母,無身世族譜,mā無生死ê記錄,伊kah上帝ê kiáⁿ類似,永遠作祭司」,這就清楚說明麥基洗德並m̄是根據利未人繼承祭司條例來ê。因為án-ne,tī第七章6節bat提起「麥基洗德不屬tī利未ê世系」。chit-má作者講「另外一個像麥基洗德ê祭司已經出現」,chit句話是用來形容耶穌ê身分。既然麥基洗德不屬tī祭司,耶穌當然mā就不屬tī利未族ê kiáⁿ孫。因為án-ne,tī第16節作者就講耶穌基督「並m̄是因為世系繼承落來ê條例」。

	Chia講「世系繼承下ê來條例」,意思是teh指祭司是tùi利未人根據相關ê律法條文傳襲落來ê。Chiah-ê律法規定包括有:

第一、一定tio̍h先沐浴潔身。

第二、穿全套ê祭司禮服。包括tùi頭殼頂ê帽á到身上ê長袍。

第三、由大祭司用油膏tī利未人ê頭殼頂,表明設立為祭司。Á chiah-ê油mā tio̍h抹tī祭壇上。

第四、宰刣羊羔,並kā羊羔ê血抹tī祭司ê正耳垂、正手大頭拇、正腳大頭拇,然後koh再kā chhun落來ê血潑灑tī祭壇ê四周。

第五、完成chiah-ê禮儀了後,所有被膏立ê祭司lóng一定tio̍h留tī聖殿中七工不准離開。七工了後chiah算全部完成。這就是希伯來書作者tī chia所講ê「世系繼承落來ê條例」。

	Tùi頂面所講chiah-ê繼承條例看tio̍h一個重點,就是非常重視外表ê禮儀。Chiah-ê tī人看起來是非常重要,m̄-koh卻無法度突破一點:人心內ê意念。禮儀ê kui個過程lóng是人thang用目睭看會tio̍h,m̄-koh人心內ê意念則無法度用目睭看會出來。因為án-ne,必定會有真chē屬tī人「軟弱bē-tàng,無路用」ê部分。

作者並m̄是講chiah-ê律法規矩不重要,伊並無否認chiah-ê成做祭司所一定tio̍h具備ê kui個過程,卻是指出膏立祭司即使有chit種kāu枝葉,iáu是有無完全ê所在,因為án-ne,chiah需要有一個koh khah完全ê來補足缺失。Á chit-ê補足ê方式,就是由上帝親自差遣來到世間ê耶穌執行。因為有耶穌成做大祭司ê帶領,hō͘「咱thang接近上帝」,án-ne chiah是siōng好ê「ǹg望」。

第20到22節,chia分別出利未ê祭司,kah上帝差遣ê耶穌之間,二者身為祭司身分ê差別;利未成做祭司,上帝並無發出任何「誓言」,m̄-koh tī耶穌身上,上帝「bat chiù-chōa,絕bē改變心意」,beh hō͘耶穌「永遠作祭司」。作者引用詩篇第一一○篇4節ê詩歌,說明耶穌就是永遠ê祭司,因為án-ne,伊成就了「khah美好ê約ê保證」。

第20到25節,chit段經文作者繼續提起利未系統ê祭司kah耶穌成做祭司之間ê差別。作者tī chia強調一個基本ê差別是:以前被封立ê祭司雖然真chē,m̄-koh lóng死去而耶穌是永活ê祭司,因為án-ne,無人mā無需要有人來繼承。Mā因為伊永遠活teh,所以伊一直是siōng ē-tàng帶領hiah-ê人「親近上帝」,mā是siōng ē-tàng替信徒向上帝「求告」ê祭司。

第26到28節,chit段經文繼續說明耶穌成做大祭司,kah一般ê大祭司無相仝。

一是耶穌是「聖潔、無過錯、無罪」ê,因為án-ne,伊被「提升到諸天之上」。M̄-koh一般大祭司是有罪ê人,會死。

二是伊只獻祭一pái,就是「Kā家己獻上」,án-ne一pái就完成救贖ê工作,m̄-koh一般ê大祭司是需要ta̍k工獻祭。

三是摩西ê律法「封立無完全ê人為大祭司」,相對ê,上帝所設立ê chit位大祭司,就是祂「永遠完全ê kiáⁿ」,是上帝「chiù-chōa應允」hō͘人ê恩典。

重新查詢 專卷研經 希伯來書系列
錯誤回報,請聯繫