希伯來書 2章5節 到 2章18節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit段經文說明耶穌基督確實成做人,並且生活tī人間。伊之所以成做人tī人世間,主要是為tio̍h幫助hiah-ê被信仰所困惑,á是因迫害而心生懷疑ê人,thang清楚知影耶穌kah伊同在同齊,mā是跟tòe受苦,並無孤獨。

第5節,chit節指出上帝「beh創造ê世界」,這是teh指未來ê世界。Chit世界並m̄是一般所講ê「天堂」,mā m̄是所講ê「新性命」,卻是指一個新ê時代、新ê秩序,mā就是福音書中所講ê上帝國度,是用上帝做中心ê境界。

第6到7節,chit段詩歌是引用詩篇第八篇4到6節、第一四四篇3節ê詩歌。

如果人比天使ê位階iáu低,chit位道成肉身ê救主,mā像人仝款,m̄-koh這並無損伊本來ê榮耀。

第8節,chia講「上帝hō͘人統轄萬有」,chit句話kah創世記第一章26到28節有關,講上帝創造人ê時chūn是用祂ê形像造人,並且賦予人一個非常重要ê使命,就是beh人「管理」一切受造ê萬物。Ē-sái講是,因為人犯罪了後,hō͘ 上帝驅逐出原本享受ê管理權柄,人成做罪人,因為án-ne,無koh享受chit種特權。因為án-ne,作者講「chit-má並無看見人統轄萬有」。

第9到10節,chit兩節經文thang參考腓立比書第二章6到11節。

Chit兩節ē-sái講是kui個希伯來書ê主題中心之一,作者beh kā所有ê讀者講:耶穌是真正teh代表上帝ê榮耀。Chia講耶穌「經過死ê痛苦而得tio̍h榮耀、尊貴ê華冠」,chit句話講出當時基督徒受tio̍h迫害,真chē人因為án-ne喪命,甚至有ê Tī痛苦中haiⁿ-haiⁿ叫tio̍h。作者透過chit句話teh kā當時ê信徒講:耶穌是上帝ê kiáⁿ,伊就是上帝恩典ê記號,m̄-koh伊mā經歷死亡ê痛苦,ē-sái講是後來卻享受上帝所賞賜ê榮耀kah尊貴。作者希望chit種譬喻,對hiah-ê teh受tio̍h迫害而活tī苦難中ê信徒增加添信心,鼓勵in向耶穌基督學習。

Koh講,chit句「為tio̍h beh hō͘真chē kiáⁿ同齊享受伊ê榮耀」,chit句話thang參考約翰福音第一章12到13節,凡是信耶穌基督ê人lóng ē-tàng成做上帝ê kiáⁿ。

第11節,耶穌ê死,是洗淨了人ê罪,續落來hō͘人因為án-ne kah耶穌成做一體(參考約翰福音十七:20—23),成做「一家人」。這mā是約翰福音作者ê觀點,認為所有耶穌ê信徒lóng會得tio̍h上帝賞賜ê特權,成做上帝ê kiáⁿ(參考約翰福音一:12)。

第12到13節,這是引用詩篇第廿二篇22節。

詩篇第廿二篇乃是一篇描述上帝所差遣到世間來ê拯救者受難ê詩歌。希伯來書ê作者kā chit詩句引用tī此,有意思beh表明,受難ê奴僕kā傳揚出上帝拯救ê疼kah恩典。Á hō͘所有因為耶穌得tio̍h上帝救恩ê人,lóng會同聲歌頌o-ló上帝,講「我beh信靠上帝」。

第14節,這是真重要ê一節經文。Chit句「耶穌本身mā仝款有人性」,對tī早期教會有真特別ê意義,因為tī早期教會裡盛傳耶穌並m̄是真實ê存在人間,只不過是幻影ê存在而已。如果只是幻影,就無死chit件事。既然無死,mā就無算是koh活ê偉大神跡。M̄-koh koh活乃是基督教信仰ê基礎。因為án-ne,當希伯來書ê作者強調「耶穌本身mā仝款有人性」,tú好說明耶穌成做人,而且真實地生活tī人間ê重要性。因為耶穌是實實在在ê人,chiah ē-tàng生活tī人類ê歷史裡,並kah人同齊受難。M̄-nā án-ne,耶穌koh khah贏過性命siōng大ê苦難──死亡。既然耶穌kah人同受苦難,就會因為koh活,hō͘人mā進入性命koh活ê ǹg望中。

第15到16節,作者mā努力beh安撫hiah-ê對死亡有驚惶ê信徒,hō͘ in知影,就是因為耶穌ê死,替人贖了罪,因為án-ne,做一個罪已經被贖回ê人死去ê時,伊就m̄免koh再驚惶甚麼了,因為罪得tio̍h赦免ê人,thang進入上帝國度度裡,享受上帝所賞賜ê永恆性命。Án-ne,就bē成做「驚死而一生處tī奴役下ê人」,原因是耶穌已經為信靠伊ê人成做贖罪ê祭,獻tī十字架上à。

Chia講耶穌是「幫助亞伯拉罕ê kiáⁿ孫」,chit句話真重要,已經teh kā猶太基督徒講,過去in óa靠亞伯拉罕ê救恩,是無正確ê。Tio̍h tńg來信靠耶穌chiah是正確。Chia ê「幫助」一詞,是teh指「救拔」、「掠tiâu」,是「ân-ân掠tiâu m̄放」ê意思。Án-ne就koh khah清楚了,耶穌為tio̍h beh拯救chiah-ê信靠伊ê人,用伊ê手「ân-ân掠tiâu m̄放」,kā in tùi墮落入死亡深淵中「掠」tńg來,重新tńg來到上帝面前,因為所有信靠耶穌ê人,lóng已經kah伊成做「一家人」,永遠bē分開。

第17到18節,清楚說明chit位拯救者耶穌,就是「祭司」。因為伊成做人,所以chiah ē-tàng成做「祭司」,teh代表人類面對tio̍h上帝,並且成做贖罪者,像獻tī祭壇上ê羊羔仝款,為tio̍h是beh「hō͘人ê罪得tio̍h赦免」。伊是真正人,生活tī chit世界上,而且「親自經歷過被考驗、受折磨ê痛苦」,因為án-ne,chiah ē-tàng「幫助hiah-ê被考驗ê人」。這mā是約翰福音第一章14節所傳達ê重要信息,講上帝親自「道成肉身」來到人間ê意義。

重新查詢 專卷研經 希伯來書系列
錯誤回報,請聯繫