哈該書 1章1節 到 1章15節   背景資料  下一筆
Tī十二位小先知中,有六位teh做品中lóng有先紹介chiah-ê先知ê背景,chiah-ê有紹介ê就是何西阿、阿摩司、彌迦、西番雅、哈該,以及撒迦利亞等。有另外六位是無紹介身世背景ê,就是先知約珥、俄巴底亞、約拿、那鴻、哈巴谷、瑪拉基等。有紹介身世背景thang幫助咱了解作者寫作時代ê社會情況,進一步koh khah清楚明白冊中ê信息意義。

	哈該書hō͘咱清楚知影伊ê時代就是tùi巴比倫被波斯帝國釋放回鄉tńg來後ê時代了,而且是參與重建聖殿ê工作。第一章就是談起回鄉後ê以色列人民對重建聖殿ê工作態度並m̄是真積極地,而先知哈該傳出上帝ê話kā以色列人民講一定tio̍h趕緊kā聖殿重建完成,因為聖殿是凝聚以色列人民siōng重要ê一股力量。伊甚至提出警告,若是疏忽了聖殿ê重建,就算擁有一切財富mā會重蹈亡國ê覆轍,所有ê一切lóng會喪失。

    第1節,「大流士做波斯皇帝ê第二年六月一日」,這應該是tī主前520年8月29日。

「哈該」,chit-ê名ê意思是「節慶」。以色列人民teh號名通常lóng kah出世ê背景有密切關係。

作者講先知哈該傳達上帝信息hō͘「撒拉鐵ê kiáⁿ兒猶大省長所羅巴伯和約撒達ê kiáⁿ兒大祭司約書亞」。In兩人lóng是猶太人,而且kah波斯皇室ê關係真好,chiah會被任命為官員。所羅巴伯是掌管政治事務,而大祭司約書亞則管理宗教事務。Tùi chia thang看tio̍h一個重要ê史料,就是所羅巴伯和大祭司約書亞(tī以斯拉記是用「耶書亞」chit-ê名字)這兩人lóng是tī第一批回鄉ê行列。

    第2節,上帝啟示hō͘先知哈該chit種信息。原來tī chit批回鄉ê以色列人民中間有人認為「chit-má m̄是重建聖殿ê時chūn」,chia用ê是「chiah-ê人民」之詞,卻m̄是用「我ê子民」,原因chiah-ê人民雖然表面上看起來是用色列人民,m̄-koh in ê心已經無koh是用上帝為性命ê中心,chit種人民kah上帝原本所揀選ê以色列人民是無仝款ê。

	第3到8節,這是上帝hō͘先知哈該轉達hō͘以色列人民ê第一段信息。第4節真清楚指出上帝ê「聖殿荒廢tio̍h」,而in各自卻tòa tī「華麗ê厝」,意思是teh指有裝潢美麗ê天花板。這表示in並m̄是無錢蓋聖殿,因為in家己ê居家lóng裝潢得真堂皇。這顯明了in tī信仰上,無koh是用上帝為中心。所以先知哈該講上帝ài in好好á「檢討」chit種信仰態度。這「檢討」一詞tī第7節koh一pái出現,真清楚ài chiah-ê回鄉ê以色列人民省思上帝tī in性命中ê地位。

	先知哈該傳出上帝回應以色列人民chit種態度ê信息是:若是in繼續án-ne落去,無論怎樣努力,lóng會是白費心力,因為若無上帝賜福,就算「播種」真chē,收成卻真少;有衫褲穿mā bē暖活;有飯食mā bē飽等等,chiah-ê teh表示失去上帝,等於是失去一切。Chia講「工資無夠維持生活」,tī中文《和合本》、天主教《思高聖經學會曉版本》,以及《台語漢字本》等lóng仝款記載為「thàn來ê工錢khǹg入破漏ê袋子中」,這意思真清楚,指即使工作thàn到工錢mā會失落,ná親像褲袋有破洞仝款。先知哈該kā以色列人民講,應該趕緊重建聖殿,因為有聖殿,in就會重新聚集做伙敬拜上帝,chiah會重新拾回過去kah上帝之間親密ê關係。

第9到11節,chit段經文是先知哈該傳出ê第二段信息,mā是上帝警告ê信息。第9節所講ê比第6節所講ê koh khah嚴重,m̄-nā「歉收」,而且是kā kan-taⁿ有ê收成帶tńg來儲存在倉庫裡,mā會hō͘上帝用風「吹掉」。Chia「吹掉」一詞,意思就是teh指腐pháiⁿ無法度食用。Koh講,上帝mā hō͘天不落雨,大地炕旱,土地長bē出五穀,án-ne一來,連帶ê是所有ê cheng-seⁿ、動物等lóng會欠缺糧食,無法度活teh。因為in只無閒「建造家己ê房屋」,卻隨在「聖殿荒廢」,表示in對上帝ê輕視,完全bē記得in ē-tàng tńg去故鄉,lóng是因為上帝極大恩典。

    第12到13節,chia講「所羅巴伯、約書亞,kah所有tùi巴比倫流亡回國來ê人民」聽了了後,就「遵照」上帝ê「命令去做」。「遵照」ê意思是teh指「敬畏ê心」,是teh指in知影tio̍h用上帝做中心,這表示in有改變,決定改正過來。所以上帝ài先知哈該轉達kā in賜福ê信息是「答應」beh kah以色列人民同在。Chit句話tī哈該書連續出現三pái(參考二:4、5)。

    第14到15節,chia koh一pái提起時間是tī「大流士做皇帝ê第二年六月二十四日」,這是主前520年9月21日。人民領袖「所羅巴伯、大祭司約書亞,以及所有流亡tńg來ê人民」就開始進行「重建聖殿」ê工程。

重新查詢 專卷研經 哈該書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net