以斯拉記 1章1節 到 1章11節   背景資料  下一筆
歷代志下第三十六章22到23節有記載,波斯皇帝塞魯士命令,beh hō͘以色列人民tńg來到耶路撒冷去,伊並且beh為以色列人民建造一座殿宇。Á以斯拉記第一章開始就寫tio̍h:「當波斯王古列元年,因為beh 應驗上主託耶利米所講ê 話,上主就激動波斯王古列 ê 心,hō͘ 伊宣布 tī 全國。(全民版)」án-ne看起來,以斯拉記thang講是歷代志經冊ê續篇,是記載有關以色列人民回鄉,以及in重新tńg來到以耶路撒冷為宗教信仰中心,kah in ê信仰生活之情形。

重新tńg去故鄉巴勒斯坦了後,in kā它改稱做「猶大」,並m̄是只有猶大支族ê人,卻是全體以色列民族。M̄-koh因為早tī主前721年,北國以色列被亞述帝國消滅,北部支族ê以色列人民大多數受賣到各地去做奴隸,人口大量減少。Á南國猶大是tī主前586年被巴比倫帝國hō͘消滅,m̄-koh南國ê以色列人民是hông集體掠到巴比倫去做奴隸,in是生活tī類似集中營ê迦巴魯河邊地區(參考以西結書一:1)。因為án-ne,當ē-tàng tńg去故鄉ê時,絕大多數ê人lóng是猶大支族,其他支族ê人已經是零零san-san無chē。因為án-ne,tùi巴比倫tńg去故鄉ê人,後來就lóng hông稱做猶大人á是猶太人)。

第1節,chit節講「波斯皇帝塞魯士登基ê第一年」,就是tī主前538年,mā就是伊ê軍隊tī主前539年10月攻落巴比倫後,取代巴比倫統治巴勒斯坦。Án-ne,亞述帝國之內mā有bē少以色列人民當年被俘擄後,就khiā起tī亞述統治區之內,taⁿ mā lóng tī巴比倫帝國統治之下。

塞魯士皇帝統治波斯ê時間是主前559到530年,mā是創立波斯王朝ê第一位皇帝。伊ē-sái講是以色列民族被外族統治ê時代,siōng好款待以色列民族ê統治者。Mā因為án-ne,連先知以賽亞lóng稱伊為上帝ê奴僕,beh替上帝「牧養」子民,並且「執行旨意」(參考以賽亞書四十四:28),甚至認為塞魯士就是上帝所膏立ê君王(參考以賽亞書四十五:1)。伊ê出現,早tī先知耶利米ê預言中,講以色列民族kā tī巴比倫經過「七十年」ê奴隸生活,然後上帝會消滅巴比倫chit-ê國家(參考耶利米書廿五:12—14)。Tùi chit章mā thang看出,kui個歷史改變ê背後,lóng有上帝ê手teh主導tio̍h。祂帶領順服祂旨意ê子民行過siōng艱辛ê路途,同時,mā懲罰hiah-ê棄sak祂ê子民。

第2到4節,chit段經文是有關波斯皇帝所下ê詔書ê內容,kah第六章2到5節所記載ê無仝。其實這是兩種無仝ê文字;前者是用以色列人民被俘虜到巴比倫時代所用ê希伯來文寫ê,後者是用in ê母語亞蘭文寫做ê,而且留落來存為官方檔案資料ê路用。主要內容是關係重建耶路撒冷聖殿,hō͘伊成做敬拜ê所在。

    Tī chit份詔書中,siōng特別ê所在是塞魯士皇帝mā承認耶和華上帝是伊ê上帝,對伊啟示應該做ê事,就是beh差遣塞魯士皇帝幫助以色列人民tńg去故鄉,重建荒廢ê家園,並且重建敬拜上帝ê聖殿。Koh講,chit份詔書mā提起ài波斯ê子民:「如果tī流亡ê子民中,有需要幫助chiah ē-tàng tńg去ê,厝邊會幫助in,hō͘ in金銀、物件、cheng-seⁿ,mā tio̍h為耶路撒冷ê上帝聖殿獻上自願祭。」這ná親像當年摩西帶領以色列人民tio̍h離開埃及ê時,摩西tio̍h以色列人民「向埃及人索取金銀首飾kah衫褲」,用chit種方式「以色列人帶走了埃及人ê財富」(參考出埃及記十二:35—36)。這表明一個真重要ê隱喻:以色列人民m̄是奴隸。因為奴隸無法度帶走任何物件。In是有尊嚴ê族群,因為án-ne,離開ê時是富足ê,m̄是空手tńg去。	

第5到6節,講tio̍h m̄-nā皇帝塞魯士好款待in,因為án-ne,伊ê波斯人民mā聽從皇帝塞魯士ê命令,好款待以色列人民,紛紛the̍h「值錢ê禮物hō͘ in,另外iáu有自願為聖殿奉獻ê禮物」。

不過,tī祖先出埃及ê時,in是用「索取」ê方式,mā就是講因為有大災難發生tī埃及,埃及人並m̄是心甘情願地主動the̍h出來hō͘ in。會án-ne hō͘以色列人民,為tio̍h是beh ài in趕緊離開埃及,免得繼續帶來災禍。M̄-koh chit-má ê波斯人是自願地幫助出錢、出力幫助in重回家鄉。第5節chia特別提起猶大kah便雅憫ê族長,是因為chit兩個支族是南國猶大ê人民。可能北方ê以色列人民已經hō͘ in寄居地ê人同化得真嚴重,因為án-ne,談論「以色列」chit-ê名詞kah-ná有jú來jú遙遠ê感覺。另外一方面,猶大乃是以色列十二支族中siōng大族,人口siōng chē,而且早已經kā西緬支族ê人併入其中,而且集體被巴比倫掠去khiā起tī集中營區中,因為án-ne,當波斯取代巴比倫ê時,就直接以「猶大」teh代表全部以色列民族。

「祭司kah利未人」,in就是專門teh負責耶路撒冷聖殿祭祀禮儀工作ê宗教師。chit-má波斯皇帝塞魯士講beh幫助in回鄉重建耶路撒冷聖殿,因為án-ne,in mā tī第一批回鄉浪潮中,而這第一批ê行動,真可能就是tī主前537年7月開始(參考三:1)。

第7到8節,chit兩節thang參考列王記下第廿四章13節、第廿五章13到17節、以及歷代志下第三十六章10節、第三十六章18節等等經文lóng有記載講,巴比倫軍隊攻入耶路撒冷ê時,洗劫了聖殿真chē貴重ê器具。In帶走chiah-ê聖殿器物,主要就是帶tńg來khǹg tī巴比倫人ê神廟中,供俸hō͘ in所崇拜ê神明,表示in ê神phah敗以色列人民ê上帝ê意思。M̄-koh chit-má,波斯皇帝塞魯士消滅巴比倫帝國了後,決定釋放以色列人民回鄉tńg去重建家園kah聖殿,伊就kā chiah-ê擄自耶路撒冷聖殿ê貴重器物,全部lóng the̍h hō͘ chiah-ê準備回鄉tńg去ê猶大人民。為tio̍h beh表示真誠心意,塞魯士iáu特別派皇家財政大臣米提利達,由伊親自kā所有ê聖殿物件lóng點交hō͘「猶大省長設巴薩」帶tńg來到耶路撒冷。「設巴薩」chit-ê名是波斯名,是塞魯士皇帝所任命ê猶大省省長(參考五:14)。

第9到11節,這是一份簡單ê清單,說明所有聖殿貴重ê器物共計有「五千四百件」,設巴薩kā chiah-ê器皿lóng帶tńg來到耶路撒冷。

重新查詢 專卷研經 以斯拉記系列
錯誤回報,請聯繫