以西結書 6章1節 到 6章14節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章kah第七章兩篇是先知以西結傳出ê上帝信息,lóng是提起上帝beh採取實際行動來懲罰猶大人民。Á chit項懲罰ê主因,在tī猶大人民棄sak上帝,去拜偶像神明。

Tī chit兩章中,起頭lóng是用「上主向我講話」(參考六:1、七:1),然後中間穿插了七pái「in就會明白(á是知影)我就是上主」chit句話(參考六:7、10、13、14、七:4、9、27),表示上帝án-ne講,mā照所講ê話實現à。

Tī以西結書中,chit句「in就會知影我就是上主」,mā ē-sái講是主要ê中心思想,共計用了chē kah六十三pái,表明ê就是beh猶大人民清楚知影,甚麼人chiah是永恆ê主上帝,真正萬物之主。Kah猶大人民所燒熱衷崇拜ê偶像神明,完全無相仝。

Tùi chit章thang清楚看tio̍h先知以西結嚴詞譴責猶大人民,講in處處lóng出現拜偶像神明ê證明,因為án-ne上帝beh嚴懲in。Á懲罰ê方式ná親像先知耶利米所講ê,包括戰爭、iau餓、瘟疫等三項。其實,這三項lóng kah戰爭有密切關係。M̄-koh上帝會留落來一kóa殘存ê子民teh過流亡痛苦ê生活,chit時in chiah會醒悟過來,知影過去ê錯誤。

第1到3節,「上主向我講話」,當先知tio̍h用chit句話當做踏話頭ê時,伊一定tio̍h忠實,無個人ê想法á是念頭tī其中,若無,就是傳達假ê信息,ná會hō͘上帝嚴厲懲罰(參考耶利米書十四:14—15a,以西結書十三:1—3、8—9)。

上帝beh先知以西結「面向以色列群山傳達」上帝ê信息。所謂「群山」,表示對象並無侷限tī猶大國境內,卻是包括已經亡國,m̄-koh被外族佔領ê北部地區之內ê猶大人民,當然mā ē-tàng包括受掠以及四散tī外面國ê猶大人民,希望in lóng ē-tàng聽見伊傳達ê信息。因為án-ne,chia用「山脈、丘陵、山峽、山谷」來形容,而chiah-ê地方teh過去lóng是迦南地人民設置偶像祭壇siōng普遍ê所在。

上帝beh先知以西結去宣告chit種信息,就是祂決定beh嚴厲用祂ê「刀劍」徹底地「摧毀人民拜偶像ê所在」。

第4到7節,是續接第3節所提起ê上帝beh「用刀劍摧毀」,所以會有人「tī偶像面前被刣」,表示chiah-ê虛假ê神明並無會庇護人ê性命安全。而且是beh kā in ê「屍體分散」,並kā「骸骨散tī祭壇四周」,hō͘ chiah-ê祭拜偶像ê祭壇變成污穢之地。

Koh講,chiah-ê被刣ê人中間,mā包括帶領猶大人民去拜偶像神明ê祭司,lóng會hō͘刣死tī祭壇邊,ná親像約西亞王所做ê仝款(參考列王記下廿三:19—20)。

Chit句「以色列所有ê城鎮lóng tio̍h被毀滅」,是teh指戰爭失敗帶來ê結果,mā是用來懲罰猶大人民ê一種方式(參考六:11)。因為敵人會一屑á都留情,「四界有人被刣」,可見戰死ê人數相當chē。M̄-koh上帝á是會施恩、憐憫留落來「殘存之民」,hō͘ in thang kā上帝對待猶大人民ê各種事蹟傳述hō͘下一代,hō͘後代kiáⁿ孫學習認bat,上帝chiah是永恆ê主宰。

第8到10節,thang參考第十二章16節。Chia講上帝beh「容許一kóa人tī大屠殺中逃生」,這是先知文獻中一再提起ê「劫後餘生」,á是「殘存ê子民」ê意思,這mā teh表示南國猶大ê滅亡,並m̄是無緣無故,mā m̄是上帝故意m̄-chhap外敵ê侵入打擊in,卻是有上帝「容許」,包括容許外族人來打擊in,mā容許in中間有人殘存落來做見證,這說明每件事ê發生,必定有上帝ê旨意在其中(參考十四:21—23)。Chiah-ê劫後餘生ê hiah-ê人,lóng是tī苦難中chiah會記起是in棄sak上帝,去拜偶像,故意bē記得上帝ê恩典chiah會有chit種結果。Mā因為án-ne,in chiah會醒悟過來,原來上帝警告過in ê話「m̄是空話」。

第11節,現在上帝beh先知以西結「搓手,跺腳」,用chit種身軀語言來傳達祂ê信息,表示「哀哭」,這kah一般人用chit種動作來慶祝(參考廿五:6),有完全無仝ê意思。上帝是beh先知以西結用chit種動作來為in遭遇亡國ê苦難,表示in做「邪惡kah hō͘人憎恨ê事」,chiah會面臨chit種悽慘ê結果。

第12節,提起上帝ê懲罰包括「戰死、餓死、病死」這三項,tī第七章15節先知以西結koh一pái提起chit項警語。而且是無論遠近,lóng lóng無佳哉免得ê意思。因為上帝beh「倒盡」祂ê「大受氣」,準備徹底毀滅ê意思。

第13節,kah第3節相對照;tī第3節提起「山脈、山峽、山谷」,chit節是講「每一座大山、每一個山峰」、「tī每一棵綠樹kah橡樹下底」,意思是各地lóng有拜偶像神明ê祭壇。先知以西結講上帝beh hō͘ chiah-ê過去祭拜偶像神明ê所在,lóng會成做猶大人民ê堆積屍體ê所在。

第14節,「伸手消滅」,意思指上帝出手打擊,chit種語句一再出現tī以西結書中(參考十四:13、十六:27、三十五:3)。

「第伯拉伊城」,真有可能就是teh指常講ê「利比拉城」(Riblah),若án-ne,則這是tī哈馬ê所在,這是屬tī敘利亞境內ê城鎮(參考列王記下廿五:21)。通常mā被稱做「哈馬隘口」(參考民數記十三:21,約書亞記十三:5,列王記下十四:25)。

「南方ê曠野」,指ê是西奈曠野。

「tùi南方ê曠野一直到北方ê第伯拉伊城」,這整句話就是tī指上帝審判ê地點。先知以西結用chit種句話tī提醒猶大人民,m̄-thang bē記得,上帝是會審判ê,而且上帝出手懲罰絕對bē是輕ê。

重新查詢 專卷研經 以西結書系列
錯誤回報,請聯繫