以西結書 4章1節 到 4章17節   背景資料  上一筆  下一筆
Tùi chit章開始直到第廿四章止,lóng是tī預言南國iáu大將會tú-tio̍h ê困境,直到滅亡,人民hông擄去巴比倫做奴隸ê情景。

以西結書ê特色之一,就是上帝beh先知以西結使用身軀ê動作傳達上帝ê信息,ná親像第二章8節到第三章3節,先知以西結用食下一本冊來表說明傳達上帝ê話,嘴唇確實會像食了甜蜜仝款地甜,ē-sái講是食進腹肚了後ná親像啟示錄第十章10節所講ê,腹肚就真正感覺tio̍h苦。

現在第四章記載上帝beh先知以西結,kā家己圍困tī畫出來ê耶路撒冷城中,用來teh象徵hit-ê城被圍困,而伊就teh代表以色列人民,然後,上帝beh先知用側睡ê方式,表達祂忿怒ê懲罰。

續落來第二個身軀語言,是用大麥、小麥、豆子等農作物,揉成麵團做成餅,每工只有ē-tàng食一點點á,kah lim兩杯水,而且tio̍h用人ê糞便做燃料烘chiah-ê餅來食,用chit種方式表達hiah-ê餅是無清氣ê。

類似chit種身軀語言表達出ê意義,除非有專心注意看kah思考,若無,beh會明白,卻m̄是容易ê事。

第1到3節,上帝beh先知以西結the̍h一塊「磚á角khǹg tī」家己ê面前,然後Tī頂面畫一座「teh代表耶路撒冷」ê城市,有真好ê圍城景象出現,表示耶路撒冷被敵軍圍困tio̍h。然後ài先知以西結用鐵片當做隔牆,hō͘伊kah hit-ê城之間隔開。Án-ne,先知以西結khiā tī牆外,面對tio̍h城牆內,表示hit-ê城被包圍、攻擊,用chit種方式來表明巴比倫帝國會圍困耶路撒冷城。

注意chit句「你ài面對chit座城」,chit句話tī天主教《思高聖經學會版本》譯成「朝ǹg城板起面孔」,而《呂振中教授版本》翻譯做「kā你ê面khiā在無振動向(ǹg)它」,中文《和合本》用「你對面攻擊chit-ê城」,chiah-ê用句lóng teh表明攻擊者bē心存憐憫,卻是會板起面孔怒目相視ê款,並且會嚴厲攻擊ê意思。

第4到6節,這是第二個象徵性ê動作,上帝beh先知以西結用側睡ê方式來表示痛苦,用索á捆縛來表示受掠、失去自由。

上帝beh先知以西結「ǹg倒pêng側臥」,chia續落來講是為tio̍h「以色列ê罪孽」,而tī第6節是講「ǹg正pêng側臥」,則「為猶大ê罪受苦」。換句話講,kui個以色列民族lóng得罪上帝,上帝用chit種方式來表明祂ê艱苦心。

Án-ne tio̍h「倒三百九十工」,然後koh講「一工等於一年」,án-ne,這「三百九十工」就是整整390年ê時間。

對tī chit-ê時間有真chē種講法,其中之一種看法是比較khah接近chit-ê時間ê,he就是tùi所羅門王死後王國分裂,這是大約tī主前930年,一直到主前538年以色列人民tùi巴比倫帝國被釋放tńg去故鄉,這是一個概略性ê時間。Á chit段時間iáu包括南國猶大ê「四十年」在內。因為南國猶大是tùi 586年滅亡,而kui個以色列民族回鄉是tī巴比倫帝國被波斯帝國消滅開始,這是538年,波斯皇帝塞魯士下令,釋放境內所有以色列人民回鄉。

無論是北國以色列,á是南國ê猶大,先知以西結lóng傳出一個共同點,就是in lóng會因為罪ê緣故而受苦。Chit種罪,就是棄sak上帝,對上帝無忠實,chit點差不多就是kui個先知運動中ê主軸信息,為tio̍h是beh修正以色列人民偏離上帝旨意ê行為。M̄-koh先知ê信息往往hō͘人民拒絕,而帶頭做chit種棄sak上帝ê罪ê人,是君王、貴族kah有權勢者,包括hiah-ê社會領袖、先知kah祭司等。

第7到8節,chit兩節又koh是另外一種肢體語言動作。上帝beh先知以西結「揮拳」來表達上帝beh對耶路撒冷忿怒採取攻擊ê方式。Chit句話mā是tī回應第1到3節所提起ê,攻擊耶路撒冷ê事。上帝講ài kā先知以西結「捆起來」,「直到圍城ê日期滿」,這是tī回應第4到6節所講ê,先知以西結需要用「側臥」ê方式,這就ná同被索á捆縛起來仝款無法度動彈。

第9到12節,現在上帝beh先知以西結用混合小麥kah大麥,以及一kóa雜糧「揉成麵團,做成餅」,用來當做伊「側臥」tī土腳ê「三百九十工所beh食ê食物」,而且規定「每工只thang食兩百三十公克」,是「ta̍k工按定量食」,買天只有ē-tàng lim「兩杯」ê水,koh khah嚴肅ê是「tī民眾面前,用人糞做燃料烘chit種餅來食」。

以色列人民通常只食「小麥」製細麥粉做成ê餅,而「大麥」製成ê大麥餅,是用養飼家畜動物ê,chiah-ê「豆子、豌豆、粟米」等lóng是副食品。「粗麥」,這是hō͘動物ê食物,除非糧荒,若無,bē食用,koh khah無法度用來做做獻祭ê禮物。M̄-koh現在是hō͘掠到異邦去做奴隸,主人kā chiah-ê養飼動物ê粟á kah hō͘人食ê麥á攪拌做伙製成餅,hō͘ chiah-ê受掠來ê以色列人民食,這teh暗示俘擄in ê人無kā in當「人」看,而且分配給in ê食物kah水lóng無夠用,甚至是極盡所ē-tàng ê侮辱in。Ài in留落來家己ê糞便曝乾當做燃料,表示看in遠比動物iáu不如。另外有一種看法,認為是缺乏燃料之故,chiah需要用chit種方式。

第13節,「食律法所禁止ê無清氣物件」,這是teh指利未記第十一章所記載ê規定,摩西律法有明確記載,toh一kóa食物是屬tī潔淨,toh一kóa是無清氣ê。這說明被掠到他國做奴隸ê人民,已經無法度照家己ê風俗、宗教信仰過日子,只祈求ē-tàng生存落來。

第14節,先知以西結向上帝表示伊從來無「食自然死ê á是被野獸撕碎ê動物」,mā「無食過無清氣ê食物」來「玷污」家己ê身軀,因為án-ne,上帝chit種命令hō͘伊非常為難。

第15節,上帝改變原先ê計畫,允准先知以西結用「牛糞代替人糞做燃料」來烘餅。Chit種用牛糞、馬糞等做燃料ê風俗,tī中東地帶真普遍。

第16到17節,chit兩節是tī回應第10到11節。

上帝講祂「beh hō͘耶路撒冷絕糧」,這是上帝對猶大人民ê嚴厲懲罰。耶利米哀歌有真chē詩歌,lóng teh描述當時耶路撒冷城糧荒確實非常嚴重(參考耶利米哀歌一:11、19、二:12、19、20、四:4、5、9、10、五:9、10)。上帝講會致使chit種結果,lóng是因為以色列人「家己ê罪」所帶來ê結果。其實chit種絕糧ê景況,m̄-nā發生tī耶路撒冷,北國以色列ê首都撒馬利亞城mā有過chit種慘境(參考列王記下六:24—29)。

重新查詢 專卷研經 以西結書系列
錯誤回報,請聯繫