以西結書 12章1節 到 12章16節   背景資料  上一筆  下一筆
第十二到十九章是一個新ê段落。Tī chit段落中,ná親像頭前所討論過關係耶路撒冷城毀滅ê事,koh一pái提出來,為tio̍h是beh希望猶大人民會相信伊傳達ê信息,這mā表示人民ê心是剛硬ê,根本就聽bē落去先知以西結傳講kā in賜福ê信息。

頭前提過先知以西結siōng特別ê所在,就是用身軀語言來表達上帝ê旨意。Chit段經文ná親像頭前第四到五章所扮演ê行動劇般,用這來說明耶路撒冷會遇tio̍h摧毀ê景象,伊用逃亡者通常lóng會帶ê行囊來說明hit-ê城teh beh毀滅,人民會四界逃竄來說明。

第1到2節,上帝講祂所揀選ê子民竟然是「悖逆」祂旨意ê子民,這「悖逆」一詞是teh指心剛硬ê意思,á是故意違抗ê態度。

「in有目睭,卻看bē-tio̍h,有耳á,卻聽無看tio̍h」,這mā是先知以賽亞tī kā伊譴責ná時代ê猶大人民所用ê詞句(參考以賽亞書六:9—10)。先知耶利米mā bat用類似ê句話teh譴責猶大人民(參考耶利米書五:21)。耶穌mā bat用引用先知chiah-ê話語來提醒祂ê門徒,m̄-thang陷入像先知時代ê猶大人民仝款(參考馬太福音十三:13—15,馬可福音四:12、八:18)。

第3到6節,是上帝beh先知以西結用另外一種身軀語言ê樣式來傳達信息。

上帝beh先知以西結「準備流亡ê時所需要ê包袱」,這是teh指亡國後逃亡、流浪各地ê時,tī路上需要ê物件。然後「天烏以前」就tī「大家金金teh看下離開」,表示猶大人民會hông擄去做奴隸。上帝beh先知以西結用chit種行動劇,希望ē-tàng喚醒猶大人民,有可能chiah-ê「悖逆ê人會注意tio̍h」先知以西結chit種行動。M̄-koh真正ê問題是:in並無一定看tio̍h就會明白。「需要用包袱」,mā是先知以西結親身ê經歷,伊真清楚需要帶kóa甚麼物件。然後上帝beh伊當tio̍h猶大人民面前tī厝內ê「牆上挖一個洞」,續落來是tī眾人「目睭前kā包袱背tī肩頭,蒙著(tio̍k)眼睛行出去」。Chit種tī牆壁頂挖洞ê動作,tú好象徵著有如小偷the̍h賊利用暗時看bē-tio̍h ê時刻,á是無人想像會tio̍h ê時chūn,á是tī lóng無防衛能力ê時chūn,忽然ná親像竊賊一般進入厝內,竊行所有ê物件。

Chit段經文mā可能是teh暗示主前586耶路撒冷城被巴比倫軍隊攻入ê時刻,猶大末代國王西底家kah隨從跟tòe逃離出城,後來被發現掠ê景況(參考列王記下廿五:4—7,耶利米書三十九:4—7)。

第7節,等於是kā頭前所提起ê,做一個總結,表示先知以西結確實是遵照上帝hō͘伊ê指示去做。

第8到9節,「第二工早起」,這說明前一工ê動作,先知以西結lóng是遵照上帝ê指示去做,然後有人看tio̍h會問先知以西結,m̄-koh並m̄是伊ē-tàng家己解釋,因為這是照上帝ê話做,就beh照上帝hō͘伊ê啟示去解釋其意。

第10節,「針對tī耶路撒冷統治ê領袖kah居民講ê」,這表示上帝是beh對所有耶路撒冷城ê人民,m̄-nā是領導階層,包括一般人在內講chit-ê信息。Chia ê「居民」一詞,mā thang表示身邊幕僚大臣,是teh指國王身邊ê幕僚人員。這koh khah清楚表示:一個領袖身邊ê幕僚,tio̍h kah領導者仝款負擔仝款ê罪責。因為in是thang講諫言、扶正國王偏差ê行為,hō͘領袖所做ê決定、策略,是正確ê。

第11到14節,是上帝beh先知以西結kā猶大領袖kah人民講ê話。

「動作是一種預兆」,而這預兆表示猶大人民會「淪落做難民,做俘虜」,雖然有領袖人物想beh逃亡,m̄-koh in ná親像蒙著(tio̍k)眼睛ê人仝款,m̄知該往tó位去chiah安全。上帝揀選巴比倫王當羅網,而這羅網就是為tio̍h beh捕掠猶大人民領袖而織成ê,然後kā in「帶到巴比倫」chit句話,回應了第12節所講ê「看bē-tio̍h beh去ê所在」,而且是「iáu無看見hit-ê城就beh死」,chit句話mā講出了西底家王雖然是hō͘掠到巴比倫,卻因為目睭被巴比倫王hō͘刨出來,失明而無法度看見ê意思(參考列王記下廿五:7)。而且「宮廷內所有ê人,包括顧問kah侍衛趕散到各國」,chit句話真清楚說明chiah-ê過去享受高官爵位ê人,taⁿ lóng會成做被優先懲罰ê對象,原因in lóng是過去參與策劃á是推動棄sak上帝ê要角,á是扮演重要謀略ê人。而且無論chiah-ê人怎樣逃,都無用,因為「人會四界追捕in,刣滅in」,這真清楚teh說明上帝ê忿怒,除了是上帝所beh留落來ê殘存對象外,其餘lóng無法度閃過上帝ê懲罰。

第13節tī第十七章20節、第三十二章3節koh一pái提起。表示chit款tāi-chì一定會實現。

第15到16節,chit句「in就知影我是上主」tī第20節lóng koh一pái出現,mā是先知以西結一再使用ê句話,表示猶大人民經歷過án-ne殘酷ê性命境遇了後,chiah會醒悟過來,chit時chūn chiah體會出真正上帝是甚麼人,m̄-koh為ê時已晚,因為chit時in已經淪落為他國ê奴隸了。Tī這大災難中,上帝á是留落來一陣「殘存ê人」á是劫後餘生chit種信息,說明上帝tī非常忿怒ê中間,mā存憐憫ê心,hō͘ hiah-ê忠心tī上帝ê子民thang保存性命。Á chia mā koh一pái提起上帝懲罰ê方式,是用「戰亂、iau餓、瘟疫」這三項。M̄-koh上帝決定beh保存ê chit群劫後餘生ê kiáⁿ民,會避開chiah-ê災難,為tio̍h是beh hō͘ chiah-ê人當見證者,tī「流亡ê各國講述家己以前所做ê是jōa-ni̍h-á 可惡,並且tio̍h承認」耶和華上帝chiah是真正神。

重新查詢 專卷研經 以西結書系列
錯誤回報,請聯繫