以弗所書 4章1節 到 4章16節   背景資料  上一筆  下一筆
Tī chit段經文中,使徒保羅開始講tio̍h有關信仰kah實際生活ê關係,這mā是使徒保羅寫書信ê特色之一,伊lóng是先談些信仰理念ê問題,先kā信仰觀念釐清,然後koh再論到怎樣tī生活中活出信仰內涵。

使徒保羅會án-ne要求信徒tī教會生活上有美好ê見證,主要是認為:如果教會是teh見證koh活ê耶穌,是用耶穌做存在ê基石,是beh宣揚耶穌tī十字架上拯救ê疼,án-ne,信徒就應該負起見證ê使命。M̄-koh,chit-ê見證koh活ê信仰使命絕對m̄-nā是用講ê,mā m̄是用想ê,koh khah無應停止teh空談,卻是一定tio̍h確確實實在信仰生活中見證出來。因為án-ne,伊寫phoe hō͘羅馬、哥林多、加拉太、腓立比等教會ê書信中,lóng會用一kóa篇幅談論有關基督徒信仰生活ê準則,這mā是伊ê書信siōng可愛ê所在,因為án-ne thang幫助信徒明明確知影,身為耶穌ê信徒應該有ê教會生活態度是甚麼。

Teh談論信徒ê教會生活規律chìn前,使徒保羅先講tio̍h有關教會ê根本問題,就是所有ê信徒一定tio̍h tī耶穌內面有合一ê認bat。Ài有合一ê信仰,一定tio̍h有正確ê信仰認知,若無,必定會造成分裂。Chit種正確信仰ê基礎,就是耶穌做中心,大家lóng向伊學習,thang hō͘信仰生活達tio̍h像基督hit種完美ê境界。

第1到3節,使徒保羅koh一pái提起家己是因為「事奉主而成做囚徒」。M̄-koh tī第三章13節,伊bat表示過,ē-tàng為福音ê緣故受難,這是一件榮耀ê事。然後,使徒保羅kā以弗所教會ê信徒講,一定tio̍h tī信仰上符合上帝對in ê呼召。伊認為上帝呼召一個人來認bat祂tī耶穌ê救恩,就是為tio̍h hō͘ koh khah chē人知影這救恩ê福音,進一步koh接受福音。伊一再強調ê:一個人得救,並m̄是靠行為,卻是靠信心。M̄-koh,信心一定tio̍h用生活見證出來。Tī chia使徒保羅提起身為基督徒,應該有ê五項基本教會生活態度:一、謙遜。這是基督徒信仰生活真重要ê一門功課,因為「謙遜」是teh說明人知影家己是一個罪人,無完美。二、溫柔。希臘文「溫柔」ê意思,是teh指對家己應該負ê責任,會恬恬接受,而且心甘情願ê態度。另外一方面,溫柔,mā是teh指會控制家己ê性情,bē濫情,koh khah bē任意製造事端。三、忍耐。是teh指一個人thang報仇á是有能力報仇,m̄-koh,伊卻無願意án-ne做。四、用疼心互相寬容。這除了會幫助人知影家己ê軟弱,mā學習容忍別人ê缺陷,並且會以khah寬闊ê心看待別人。五、以和平彼此聯繫。「和平」ê另外一個意義mā thang講是合一。因為大家lóng是用耶穌基督做教會ê基石。

第4到6節,chia使徒保羅用「七」個重要ê觀念談「合一」ê內容:1.獨獨一個身軀。Chia ê「身軀」是teh指教會。2.獨獨一個聖神。聖神,是上帝ê氣力。上帝既然是一位,bē有另外一位聖神出現tī咱中間。3.仝一個ǹg望。基督徒性命siōng大ê ǹg望就是得救。4.獨獨一位主。非常清楚,「主」是teh指耶穌講ê。5.一個信仰,這是teh指相信耶穌就是性命ê基督(救主)。6.一個洗禮。早期ê教會為tio̍h beh hō͘ chiah-ê外邦人有一個公開宣認信仰ê機會,就透過洗禮做信仰公開告白ê方式。7.獨獨一位上帝。對猶太人來講,chit種信仰觀念是非常清楚ê,m̄-koh,對外邦人來講往往是真困難ê,因為外邦人過去ê信仰通常是多神論ê。使徒保羅ài信徒清楚認bat:只有一位上帝,就是天父,萬物ê創造者。

第7到8節,使徒保羅講每一個人lóng領受上帝賞賜ê特別恩賜。換句話講,「合一」並m̄是teh走chhōe仝款性,mā m̄是teh走chhōe「一元化」,顛倒,使徒保羅hō͘咱知影「合一」是tī「多樣性」ê中間chhōe-tio̍h共同ê焦點。Chit點是非常重要ê,ná親像身軀有各種無仝器官,分擔無仝ê功能仝款。

第8節是引用自詩篇第六十八篇18節ê詩歌,詩人teh說明上帝如仝一個位戰勝ê指揮官一般,進入佔領ê城鎮接受民眾ê進貢。M̄-koh使徒保羅引用chit句詩有意表明:耶穌ná親像一位戰勝ê指揮官,m̄-koh,伊並m̄是接受人民ê「進貢」,卻是kā恩典賜福hō͘人。這恩典乃是hō͘人kā罪所帶來ê懲罰消除掉,並且kā永活ê性命注入人ê性命裡。

第9到10節,這是針對第8節作解釋ê;說明耶穌是先降生tī土腳,然後因為被釘十字架,死去koh活並升天à。耶穌是tùi天頂降到人間,通過死亡ê道路koh koh活升天,án-ne描述耶穌是非常特別ê,主要目的teh講述因為耶穌,一切受造物lóng會因為為伊ê救贖看見上帝ê慈愛。

第11到14節,使徒保羅進一步講tio̍h有關大家領受無仝ê恩典,主要ê目的mā是為tio̍h beh hō͘福音ê事工koh khah廣傳。Tùi chit段經文看tio̍h早期教會ê組織型態:包括有使徒、先知、傳福音、牧師、教師等。Chia講tio̍h所有chiah-ê無仝恩賜ê人,主要ê目的就是在tī「建立教會—基督ê身軀」。這mā是使徒保羅ê kui個思想中心,就是用基督耶穌做性命siōng koân、最終極ê目標,除了這以外,別無所求。Mā因為kā耶穌khǹg tī siōng中心ê所在,所以無論一個人所得tio̍h ê恩賜是甚麼,大家lóng應該kā焦點khǹg tī仝一個處上盡心盡力,chit種信仰chiah會成長,性命chiah會豐富、完整。Chit時,就bē受tio̍h誘惑á是受欺騙而失迷正確ê道路。

第15到16節,是chit段經文ê結論,tī chit兩節經文內底,使徒保羅koh一pái強調:耶穌就是教會ê「頭」(元首ê意思)。這mā是伊tī第一章22節已經講過ê。所有ê信徒lóng是朝向chit-ê「頭」連結做伙。

另外一方面,既然教會是結連tī基督耶穌內面,ài怎樣做chiah ē-tàng真正結連tī耶穌基督內面?使徒保羅用一個非常重要卻容易bat ê道理:用疼心講誠實話。Chit句話是kah hiah-ê「編造巧妙ê詭計」,á是「異端邪講」相對立ê。如果信仰無誠實ê心,就是表明:心中無上帝。Chit種信仰不屬tī用耶穌基督ê血所建立ê信仰團契。


重新查詢 專卷研經 以弗所書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net