以弗所書 1章1節 到 1章14節   背景資料  下一筆
Ná親像其他書信仝款,使徒保羅一開始就是先寫上家己ê名,這mā是當時寫書信ê一種範本。M̄-koh頭前已經有敘述過,chit封以弗所書是m̄是是使徒保羅所寫ê,到taⁿ iáu是聖經學者探討ê問題,jú來jú chē ê學者認為m̄是使徒保羅寫ê書信,而認為是一封tī當時亞細亞眾教會信徒間傳閱ê書信。不過mā有可能是使徒保羅ài伊ê助手替伊寫chit封phoe,伊kā大意講清楚後,助手寫ê時chūn,踏話頭就以「我是保羅」ê樣式寫chit封書信。

Tī chit章中,使徒保羅強調所有聽信耶穌真理信息ê人,就會充滿tio̍h上帝賞賜ê聖神,而這聖神就是上帝啟示真理ê氣力。Á上帝已經hō͘耶穌tùi死裡koh活,chit位koh活ê耶穌已經坐tī上帝ê正pêng,上帝用伊做所有教會ê元首,是所有教會ê中心。

Chit段經文原本是只有一句話,mā ē-sái講是kui本聖經中siōng長ê一句話,長到12節。Tī chit段經文中,通常會kā它稱做「三一頌」,因為Tī chit段經文中,先歌頌「父上帝」奇妙ê作為(第3到4節),然後講述上帝藉tio̍h「基督」完成祂拯救ê計畫(第5到12節),最後講上帝應允kā「聖神」賞賜hō͘所有信基督ê人(第13到14節)。

第1到2節,ná親像寫hō͘其他教會書信仝款,tī使徒保羅ê書信中,起頭lóng會有伊ê名kah請安話語。Koh講,mā像寫其他書信仝款,使徒保羅lóng會先自我紹介是「基督耶穌ê使徒」,就ná親像伊寫hō͘羅馬、哥林多、加拉太等教會ê書信仝款。特別是伊寫hō͘加拉太教會ê信中,開場就強調家己之所以成做「使徒」,並「m̄是因為人ê選召,mā m̄是受人ê委派,卻是耶穌基督kah hit-ê hō͘伊tùi死裡koh活ê父上帝指派ê」(參考加拉太書一:1)。使徒保羅會án-ne用chit種踏話頭,siōng主要是當時教會內有一股反對伊ê聲浪,認為伊無跟tòe耶穌基督傳福音,而且tī福音開始傳播ê時,iáu是迫害者。chit-má卻成做福音事工ê掖種者,chit點hō͘當時真chē猶太基督徒非常無法度接受。

其實,真正理由是使徒保羅tī外面邦地區傳福音ê時,反對要求外邦人一定tio̍h先接受割禮chiah會得thang進入教會,伊一再強調耶穌基督就是拯救ê中心,有無割禮,已經m̄是siōng重要ê事loh,重要ê,是每一個信耶穌ê人lóng會成做一個新造ê人(參考加拉太書六:15),伊對割禮ê態度,hō͘伊kah保守ê猶太人基督徒之間有真大ê隔閡,甚至因為án-ne演變有kóa人iáu為tio̍h án-ne事到使徒保羅所開拓ê教會去,講使徒保羅所講ê m̄是「福音」,因為伊無教導外邦人先接受摩西律法規定ê割禮,這就是令使徒保羅傷心ê「另外一種福音」(參考加拉太書一:6—10)。因為án-ne,伊強調家己ê「使徒」角色kah身分,主要是teh說明伊所傳ê福音,是真實ê,是kah koh活ê耶穌基督有bē-tàng分開ê關係。

Tī有kóa古老ê抄本裡,並無「寫hō͘以弗所地方」chit句話,mā因為án-ne,有真chē學者認為chit封書信並m̄是寫hō͘以弗所教會信徒ê書信,卻是hō͘真chē教會信徒共同傳閱ê書信。

Chia ê「忠心」一詞,表示tī信心上表現出堅忍、毅力。意思是teh指真清楚家己所信ê。「恩典」,這表示上帝賞賜ê救恩,而這救恩就是tī耶穌基督身上。Á「平安」有含kah上帝和好ê意思。Án-ne,chit兩節所beh表達ê意義,就是tī耶穌基督ê救恩裡,hō͘所有信耶穌基督ê人lóng ē-tàng kah上帝和好。

第3到14節,chit段經文原本tī希臘文就是用一句話ê形式寫做ê。Thang kā之分做三個段落來看:第3到6節,tī chit段經文中,使徒保羅講tio̍h「揀選」ê問題,除了伊講家己是上帝親自ê揀選外,chia伊mā講tio̍h所有信耶穌ê人,lóng是早tī上帝創造chìn前就已經決定beh揀選ê對象。會有chit種看法,是有高超信仰ê人才體會得出來。換句話講,chit句話本意在說明ê是:m̄是人有甚麼好,chiah會得tio̍h上帝ê揀選、賞識。卻是因為tī kui個拯救計畫中,上帝早就決定beh chhōe toh一kóa人來成做祂ê同工。因為上帝是聖潔ê,因為án-ne,成做上帝ê同工者mā一定tio̍h是過聖潔生活ê人(參考利未記十一:44、十九:2,申命記十四:2—3、廿三:14、廿六:19,羅馬書十二:1—2)。Tio̍h注意ê是,成做聖潔ê人,是因為揀選帶來ê結果,是有聖神ê氣力充滿所結出ê果子,m̄是因為人家己認為「聖潔」,chiah hō͘上帝想tio̍h揀選chit-ê人。Koh講,mā Tī chit段經文中,使徒保羅勸勉閱讀此書信ê信徒,一定tio̍h有一種被揀選ê榮譽感,因為揀選是上帝極大ê恩典。

第7到12節,tī chit段經文中,使徒保羅講tio̍h一個基本觀念:拯救,是包括一切受造物。M̄是只有人類而已。Chit種信仰認知kah創世記第三章18節提起ê,人犯罪了後,上帝懲罰人ê時,連帶ê是土地mā受tio̍h懲罰,而土地是萬物生長ê根基。因為人kah kui個受造ê宇宙存在是息息相關,無法度分開ê,原因是人受造,是為tio̍h kah上帝同工管理受造物。人犯罪,hō͘其他受造物被連累。相對ê,人得救,mā就是kui個受造物得tio̍h恩典。

第13到14節,chit兩節提起一個信了耶穌ê人,身上是帶聖神所做ê印記,這印記是真理ê記號,這真理,會hō͘人得tio̍h「完全ê自由」。一個真正自由ê人,是bē koh再有族群ê「你」kah「我」之間ê區別,chit點mā是此書信ê中心信息。

重新查詢 專卷研經 以弗所書系列
錯誤回報,請聯繫