傳道書 1章1節 到 1章18節   背景資料  下一筆
Chit章一開始就提出作者對性命ê觀點,mā預先為chit本冊提出共同主題—空虛。作者認為tī chit世間其實並無新ê事,一切lóng像kui個宇宙星辰一般,性命lóng是án-ne周而復始ê循環。

Chit章thang分做兩個段落,一是第1到11節,chit段經文除了紹介本經卷作者外,mā kā本冊卷ê內容做簡介。因為án-ne,本段經文mā ē-sái講是chit本冊卷ê序言。二是第12到17節,Tī chit段經文中一再強調ê主題是:追求屬tī人間世間ê智慧、事物等,結果lóng會是白忙一場。

第1節,「tī耶路撒冷做王」,tùi大衛王開始,到所羅門了後ê耶羅波安,直到西底家末代國王為止,只要是猶大王lóng是tī耶路撒冷作統治者。因為án-ne,並無確定chit位作者是甚麼人。「傳道者ê語錄」,chia ê「傳道者」一詞tī本冊卷中共計出現七pái(參考一:1、2、12、七:27、十二:8、9、10)。Chit-ê詞mā thang當做是「老師」,動詞有含「聚集」ê意思。「語錄」帶有用堅定ê語氣teh指導聽者得tio̍h正確á是清楚ê方向ê意思(參考十二:9),因為án-ne,chit句「傳道者ê語錄」ê意思,thang講是老師teh為問題chhōe答案(參考七:27)ài幫助有giâu疑ê人。

第2節,「空虛」,chit-ê詞ē-sái講是kui本傳道者ê中心題旨,tī本卷中共出現35次。此字原本是teh指tī清早看見空氣中ê霧氣,當陽光出現ê瞬間,會tī chiah-ê霧氣看見súi、鮮豔ê光彩,m̄-koh霧氣真緊to̍h消失phah m̄見去。作者講「人生空虛,一切lóng是空虛」,chit種句型是漸進、加強語氣,表示性命中一再出現「空虛」ê各種經歷。

第3節,tùi chit節到第9節chit段經文中,一再出現「日頭下腳」一詞,而tī kui本傳道書中,共計出現29次。所謂「日頭下腳」,表示tī人生存ê實況範圍á是性命ê極限之內。Koh講,所謂「日頭下腳」mā teh表示無隱藏ê所在,即使tī隱密ê所在,mā會hō͘發見。「操作勞碌」,chit-ê「勞碌」一詞,mā構成chit本經冊ê重要用詞,共計出現22次。除了表示身軀ê勞苦(參考詩篇一二七:1),mā thang講是心靈上ê痛苦(參考詩篇廿五:18)。「益處」,原本是商業上ê用詞,表示「利息」、「獲利」,mā thang做「滿足」。

第4到7節,chit段經文thang用一個常聽見ê詞句來表示,就是「周而復始」。其實,這四節mā是teh強化第2到3節所講ê勞苦終生,所得tio̍h ê最後lóng tio̍h歸還原處。所謂「一代過去,一代koh來」,這是teh指性命ê一種週期,bē停止。「世界」mā thang表示「大地」,而「日頭」、「風」、「江河」等,lóng以一定ê規律tī振動、運轉,in存在ê定律bē改變,mā bē消失。Chia用「koh再tùi hia出來」、「循環無停」、「歸回原發ê所在」等用詞,kah第4節所提起ê「世界總是仝款」仝款ê意思,表示kui個上帝所創造ê宇宙lóng是不斷循環,包括人ê性命mā是仝款,一代續落來一代,包括人在內ê kui個世界並無會停止。因為一停落來,就是末日來臨à。

第8節,「萬事」,是teh指第4到7節所提起ê一切,作者用「人」、「日頭」、「風」,kah「水」來表示。「厭倦」,chit-ê詞mā表示「乾燥」、「無味」,á是「困乏」ê意思,mā表示已經習認為常,無甚麼感覺。因為án-ne無法度講述完整性命ê感受,因為有「目chiu金金看,看不飽;耳聽,聽不足」,性命lóng是感覺有欠缺,無法度完全滿足心意,而這mā是一種痛苦á是「空虛」。

第9到10節,ná親像第4到7節所提起ê,一切lóng會照原訂ê規律繼續無停ê運轉,而且是周而復始。因為án-ne,以前「發生過ê事iáu beh發生;做過ê事iáu koh khah koh做」,表示就是因為án-ne,chiah會hō͘人感覺性命ê空虛。當人自認為發見新鮮事ê時chūn,phah開歷史ê資料來看,會發見原來過去已經有人做過à。特別是tī性命ê旅程中,人會發見死亡時刻圍tī身邊,而且揮之m̄去,chit時chūn chiah會感受tio̍h家己ê軟弱kah有限,而且無法度超越自身ê瓶頸kah界限。

第11節,chit節是相對句型,用「往昔ê事」kah「今後發生ê事」做對照。Á「無人追念」kah「mā無人記tiâu」,是仝款ê意思。Chit節表示性命ê時間是過得hiah-ni̍h快,一下就lóng bē有人去懷念,因為世事替換ê siuⁿ緊,來不及詳細看,koh有另外一種事、物出現。人真緊to̍h會bē記得今á日發生ê事,即使是非常有名望ê人mā是仝款,時間一久就無koh有人記tiâu(參考九:5)。

第12節,chit位傳道者講伊「tī耶路撒冷做過以色列ê王」,chit句話kah第1節所講ê仝款。因為伊bat擁有君王ê榮耀kah富貴,因為án-ne,伊thang tùi真chē智者身上學習tio̍h一般人所學習bē-tio̍h ê事物,包括智慧在內。

第13節,chit位傳道者「決心用智慧探求,考察天下發生ê一切事」,表示chit位君王真認真teh走chhōe想明白「天下所發生ê一切事」,就chit點來講,chit位有君王身分ê傳道者算是bē-bái ê一位。M̄-koh伊發見「上帝hō͘人類ê擔子是jōa-ni̍h-á沉重」,chia所講ê「沉重」,mā thang表示無法度了解,對tī真chē bē明白ê事物,即使追求、探索beh知究竟,結果lóng是白忙一場。M̄-koh身為君王,koh一定tio̍h明白一切chiah ē-tàng治理好國家,卻發見無法度知影事故發生ê原因,心情tùi án-ne「沉重」起來。

第14節,chit位君王「觀察了世間ê一切事」,伊發見所有ê「一切lóng是空虛,等於捕風」,因為「風」是掠bē-tio̍h ê,因為án-ne,等於虛無,mā就是「空虛」ê意思。這「捕風」一詞共計出現9次(參考一:17、二:11、17、26、四:4、6、16、六:9)。

第15節,chit節真可能是古代ê諺語。Chit句「彎曲ê物件無法度變直」,這表示既定ê事實是無法度改變ê。Á「無存在ê事物無法度數算」,chia所講ê「無法度數算」ê物,就ná海邊ê細沙,天頂ê星辰hiah-nih-chē。意思是人ê能力,是無法度改變已經存在ê現象,特別是人所ē-tàng承載ê氣力非常有限。

第16節,這是一句出tī示巴女王o-ló所羅門王ê話(參考列王記上十:7),認為伊「比任何一個統治過耶路撒冷ê人lóng有智慧」,而列王記作者mā認為所羅門王是「比世間任何一國ê君王koh khah富有,koh khah聰明。全世界ê人lóng想覲見所羅門,beh聽上帝賜hō͘伊ê智慧ê話」(參考列王記上十:23—24)。

第17到18節,mā因為án-ne,chit位有智慧ê君王「決心辨明智慧kah愚昧,知識kah狂妄」之間ê差別,m̄-koh結果ná親像一般世人勞碌仝款,lóng是「捕風」,白做無益而已。作者有一個深切ê體驗,就是學jú chē,想jú chē,結果發見苦惱mā jú chē。假使是án-ne,結果iáu是仝款,是空虛、捕風。

重新查詢 專卷研經 傳道書系列
錯誤回報,請聯繫