撒母耳記下 5章1節 到 5章16節   背景資料  上一筆  下一筆
Tùi chit章開始直到第廿四章結束為止,有真chē資料lóng tī歷代志ê經卷中thang看會tio̍h,而且有kóa記事ê內容差不多是完全仝款,表示chiah-ê資料kah宮廷ê記錄有非常密切關係。換句話講,chit段記事thang被看做是「正史」ê一部分,內容包括了發生tī大衛身上,以及伊家庭中ê事件。Koh khah重要ê,tī chit段長到二十章ê篇幅中,撒母耳記下作者並無因為大衛是王,是上帝親自揀選ê國王,而且以色列人民所尊崇、有名望ê王,就kā伊所犯嚴重錯誤 ê姦淫罪ê記錄抹掉,作者照樣詳細記明,為tio̍h是beh hō͘後代閱讀者知影:做一個人擁有極大權力ê時,是siōng有可能bē記得上帝教示而犯罪ê時chūn。因為án-ne,需要koh khah謹慎做tāi-chì。作者mā透過大衛犯罪ê記錄,說明犯罪付出ê代價koh khah高。公義ê上帝,並無會因chit-ê人是祂所親自揀選,就tī懲罰罪過中hō͘ in特別減刑á是輕判。公義ê上帝對有權勢者ê懲罰是koh khah嚴厲。

Chit章描述大衛王正式成做統治kui個以色列ê君王,同時kā原本設tī猶大希伯崙ê發號中心,改到耶路撒冷,而且建lóng kah宮殿設tī耶路撒冷。

Chit段經文mā同時分別記載tī歷代志上第三章、第十一章、第十四章等段落。除了描述大衛王登基為全體以色列ê王,以及後來攻佔了耶布斯人ê城市「錫安」,chit段經文是以色列歷史中真關鍵ê歷史記事。因為後來「錫安」,就成做「耶路撒冷」,mā hông稱做「大衛之城」。

另外,chit段經文mā提供了一份簡單ê族譜。M̄-koh卻講出大衛王朝後來延伸出來ê問題主因—納細姨siuⁿ過chē。伊chìn前tī希伯崙已經有娶bó͘納細姨(參考三:2—5),chit-má建造王宮了後,koh tī宮殿中「選真chē妃嬪」。後來伊ê kiáⁿ所羅門koh khah過份,共計擁有一千名妃嬪,所羅門因為chiah-ê妃嬪ê誘惑,hō͘伊棄sak了上帝(參考列王記上十一:3—4)。為tio̍h án-ne,後來申命記作者真清楚表示,bē-tàng允准國王án-ne墮落(參考申命記十七:17)。

第1到5節,以色列十二支派ê代表到希伯崙見大衛,ài伊做「牧者領導」以色列人民,作統治者。In kah大衛立約,表示擁護伊作以色列人民ê王,chit時chūn,大衛王chiah三十歲而已,在位共計四十年,其中,tī希伯崙統治猶大七年,tī耶路撒冷統治全以色列kah猶大(表示以色列王國)共計三十三年。

第6到7節,耶路撒冷早tī亞伯拉罕時代就已經是一個重要城市(參考創世記十四:18)。地點tú好teh猶大kah便雅憫ê邊界上。猶大支族ê人bat攻取hit-ê城(參考士師記一:8),m̄-koh真就koh失守。後來,便雅憫支族ê mā攻取過,m̄-koh並無完全佔有(參考士師記一:21),這兩支族ê人lóng盡了力,ē-sái講是lóng無法達tio̍h願望ê全部佔領(參考約書亞記十五:63)。因為耶布斯人一直佔有hit-ê城,因為án-ne,hit-ê城koh稱做耶布斯城(參考士師記十九:10,歷代志上十一:4)。因為耶路撒冷自約書亞chhōa以色列人民進入迦南地了後,耶路撒冷一直是保持獨立狀態。Mā因為án-ne,大衛率兵準備ài攻打此城,hit-ê城ê人認為tio̍h án-ne城易守難攻,因為án-ne,放出一句話講:「就連盲人kah跛子也ē-tàng擊退你」,chit句話ê意思原本是講:只要chheⁿ-mê、跛腳ê人,就ē-tàng防守hit-ê城,這是當時Tīhi̍t 所在區流傳ê一句俗語。該句俗語tú好說明此城確實是無容易攻陷ê據點。因為它ê地勢位處一個天然要塞,真容易防守。不過耶布斯人卻用chit句俗語來諷刺大衛,認為伊根本無甚麼本領。就kah非利士人歌利亞teh藐視大衛仝款。

第8節,為tio̍h beh鼓舞兵丁勇敢奪取hit-ê城,大衛ài伊ê部下kah伊同齊kā hit-ê城攻落,歷代志上ê作者是講大衛用「重賞」—hō͘ in大將軍職位,結果誘hō͘約押tāi先帶兵攻落了hit-ê城。果然約押攻落hit-ê城後,大衛就m̄准有耶布斯人khiā起城內,而形成chit句俗語:「盲人kah跛子無法度進上主ê殿宇。」chit句話比較正確ê講法是:「盲人kah跛子無法度進入王宮。」因為後來大衛tī-chia建lóng,拒絕任何耶布斯人接近ê意思。換句話講,chit-ê城kā不准有耶布斯人khiā起。因為伊「恨惡」耶布斯人。

第9到10節,攻落耶布斯城了後,大衛就搬入來khiā起,tùi án-ne耶布斯城就hông稱做「大衛城」。Chit節mā表示原本tī南部猶大ê希伯崙指揮中心,tùi án-ne就改到耶路撒冷來。當大衛攻落了耶路撒冷城後,kui片迦南地lóng納入了大衛王統治ê手中,而這是因為有「上帝kah伊同在」,chiah hō͘ chit-ê tī約書亞時代以後,lóng無法完成ê任務順利完成,致使耶路撒冷城完全kā耶布斯人驅離出去。

第11到12節,chit兩節經文說明大衛ê名聲開始遠播,連附近國家lóng想beh kah大衛建立友邦關係。M̄-nā án-ne,貿易開始促進了以色列繁榮,國勢日漸興盛起來。

第13到16節,這是一段簡單ê族譜,說明大衛tī耶路撒冷後,koh選了真chē妃嬪,mā生真chē kiáⁿ,m̄-koh後來chiah-ê lóng為大衛家庭發生ê真chē糾紛埋落來伏筆。

重新查詢 專卷研經 撒母耳記下系列
錯誤回報,請聯繫