哥林多後書 11章16節 到 11章33節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit段話thang看出使徒保羅心中ê感觸是非常深刻ê;伊深深知影hiah-ê teh攪亂哥林多教會ê眾「假使徒」,為tio̍h討好哥林多教會ê信徒,kan-taⁿ會一味地講諂媚討好in,盡講kóa「屬世」ê價值觀,而不傳真實ê福音,án-ne chiah是嚴重ê問題。所謂「屬世」ê價值觀,指ê就是用「使徒」名份等之類ê名號,kā人當做權威,卻bē記得耶穌tī十字架上ê救贖功勞。使徒保羅譴責哥林多教會竟然ē-tàng容忍chit種事存在!這是非常錯誤 ê,因為教會ê存在不應該是談些「屬世」ê事kah物,而是beh傳耶穌tī十字架上福音ê信息。

第16到17節,chit兩節是真諷刺,旨teh諷刺hiah-ê自認為有智慧ê人ê假使徒。Tī使徒保羅ê觀點中,傳耶穌kah伊死tī十字架上福音ê人,往往hō͘人認為是荒唐、見笑ê事(參考哥林多前書一:22—24)。M̄-koh tī上帝ê眼中,這耶穌釘十字架ê信息卻是上帝拯救ê信息。

第18到19節,哥林多教會內真chē人lóng tī跟tòe chiah-ê假使徒吹噓,使徒保羅看bē落去,mā講beh講kóa kah in仝款、其實是真愚戇,he就是bē記得上帝tī耶穌內面ê救恩,kan-taⁿ會誇耀家己ê功勞。使徒保羅tī第18節chia指出tī哥林多教會內,hiah-ê teh誇口ê人,是「the̍h屬世ê事來誇口」。所謂「屬世ê事」,指ê就是第20節所提起ê五項迫害kah苦難。

第20到22節,使徒保羅tī chia真清楚譴責哥林多教會ê信徒,允准chiah-ê假使徒tī教會中,就是一種侮辱,是極大ê 錯誤,是非常不應該ê事。第20節chia使徒保羅提起哥林多教會受tio̍h chiah-ê假使徒五項迫害kah苦難,卻iáu ē-tàng容忍,這是伊無法度理解ê事,chiah-ê包括了(1)被奴役、(2)hō͘人佔便宜、(3)被陷害、(4)被輕視、(5)hō͘人siàn嘴phóe等。使徒保羅就用極盡諷刺ê語句講家己感覺真「慚愧」,因為伊認為家己「kah-ná」無chit種勇氣接受頂面所講chit種苦難kah迫害。

第22節ê「希伯來人」,chit-ê稱呼通常是外國人對以色列人ê稱呼,帶有鄙視(siùⁿ)ê意味,因為in是遊牧民族,被看做是生活水準khah低ê民族(參考創世記三十九:14、17、四十一:12、四十三:32、四十六:34,撒母耳記上十三:19)。In真少講自稱是希伯來人。只有teh kah外國人談話ê時,為tio̍h表明族群ê無仝,會自稱是希伯來人(參考創世記四十:15,出埃及記二:7、三:18)。Tī新約聖經中,所謂「希伯來人」,指ê是hiah-ê講亞蘭語ê猶太人。若是比較廣義ê講法,mā指hiah-ê講希臘話ê猶太人。使徒保羅自稱是「血統純粹ê希伯來人」(參考腓立比書三:5),以chit點來看,則所謂「希伯來人」,是有含種族純潔ê意思tī內面。

第23到29節,使徒保羅mā以kah in「sńg一下」誇口ê「遊戲」,講述一下tī傳福音ê事工上,向hiah-ê teh自誇ê「假使徒」mā誇耀一下伊ê經歷。Mā是tùi chit段經文中,thang看tio̍h使徒保羅所歷練過ê迫害,實非一般傳道者所ē-tàng比並。使徒保羅m̄-nā是正宗ê猶太人,而且iáu是受過非常高深ê教育kah訓練ê經學教師(參考使徒行傳廿二:3、廿六:4)。伊提出家己受過ê迫害,只是為tio̍h beh說明一件事:chiah-ê受難,lóng是為tio̍h主耶穌ê緣故,耶穌已經死tī十字架上,伊是為tio̍h大家ê罪來死,án-ne,因耶穌ê死所救贖ê人有甚麼好誇耀ê ?無!

第24節chia講「被猶太人鞭phah過五次,每pái照例phah三十九下」,這是因為摩西法令規定bē-tàng超過四十下(參考申命記廿五:3)。

第30到33節,使徒保羅講寧可誇耀家己軟弱ê事,這tú好講出hiah-ê kan-taⁿ會誇耀家己真有功勞ê假使徒顛倒ê信仰態度。因為做一個人不承認家己有軟弱需要上帝ê扶持、幫助ê時,chit種人是離上帝真遠、真遠ê。伊特別提起真正該被稱頌ê,就是「主耶穌ê父上帝」,chit位上帝chiah是鑒察人心內世界ê上帝。第32到33節,使徒保羅提起講「亞哩達王」beh掠伊。Chit位亞哩達王就是亞哩達四世,主前9年到主後40年掌管阿拉伯「拿巴提」(Nabataeans)chit-ê國家ê君王。Tī使徒保羅ê時代,大馬士革是敘利亞ê範圍,m̄-koh羅馬皇帝加利古拉在位時代(主後37到41年),伊kā大馬士革劃入拿巴提ê附庸,交hō͘亞哩達王管理。使徒行傳第九章22到25節記載使徒保羅tī大馬士革傳福音ê時,因為知影有人beh殺害伊,tī伊門徒ê協助下,利用暗時kā伊khǹg tī籃á裡tùi城牆上縋下,chiah會得thang逃脫。Mā可能是chit件事ê經驗,hō͘伊心中一直感覺見笑,chit時chūn koh一pái提出,m̄-nā反省了家己,mā用來侮辱hiah-ê誇耀家己jōa-ni̍h-á勇敢ê人。

重新查詢 專卷研經 哥林多後書系列
錯誤回報,請聯繫